การศึกษา

ประโยชน์และโทษของการโฆษณาต่างๆ

การโฆษณามีทั้งคุณและโทษต่อสังคม ประโยชน์ของการโฆษณาที่อาจมองเห็นได้ก็คือ

ประการแรก เป็นการป่าวประกาศให้สาธารณชนได้รู้จักสินค้า หรือบริการหลายอย่างหลายประเภท ซึ่งบางทีสินค้าเหล่านั้นก็เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ และถ้าไม่ทราบจากโฆษณาแล้ว ก็ไม่อาจไปซื้อหามาสนองความต้องการของตนได้ สินค้าบางอย่างมีประโยชน์และมีความจำเป็นแก่ชีวิต เมื่อไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ปริมาณการจำหน่ายก็น้อย และเมื่อต้นทุนการผลิตมีราคาค่อนข้างสูง สินค้านั้นก็ยิ่งมีราคาแพงสำหรับผู้บริโภค ในทางกลับกัน หากสินค้านั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ปริมาณการจำหน่ายสูงมากขึ้น เพราะผู้ซื้อมีโอกาสได้รู้จักจากที่ได้ยินได้ฟังจากการโฆษณาทางสื่อต่างๆ สินค้านั้นก็จะมีราถูกลง แม้ว่าต้นทุนจะสูงเพราะได้บวกค่าโฆษณาด้วยก็ตาม

ประการที่สอง การโฆษณาจะต้องซื้อเนื้อที่และเวลาจากสื่อมวลชน มีหน้าหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ในการนี้ทำให้กิจการของสื่อมวลชนมีรายได้จนทำให้เลี้ยงตัวได้ สามารถนำเสนอเนื้อหาสาระและรายการต่างๆ มีข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง เป็นต้น อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ข้อนี้นับว่าเป็นประโยชน์ของการโฆษณาที่เราพอมองเห็นได้ไม่ยาก

ส่วนโทษของการโฆษณานั้นเห็นง่าย อาทิ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด หรือหลงผิดไปตามคำโฆษณา ตัดสินใจผิด ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่สมควรแก่ภาวะและความจำเป็นของตน สินค้าบางอย่างที่จำเป็นแก่การบริโภค แต่มีหลายบริษัทประชันแข่งขันที่จะเพิ่มยอดการจำหน่ายของตน ด้วยการโหมโฆษณา ทำให้ต้นทุนของสินค้านั้นสูงขึ้นเป็นอันมาก นี่เป็นผลเสียที่ผู้บริโภคได้รับ กลวิธีใช้ภาษาในการสร้างสรรค์บทโฆษณา รวมทั้งการใช้วัจนภาษาในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งแต่ความแปลกใหม่จนไม่ระมัดระวังความถูกต้องตามแบบแผน และค่านิยมพื้นฐานของสังคมเสียเลย ก็อาจทำให้มหาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเยาว์หลงเข้าใจผิด จนบางทีก็จดจำไปเป็นแบบอย่าง นี่ก็เป็นข้อเสียอีกประการหนึ่งที่รุนแรงมิใช่น้อย เพราะเกี่ยวกับคุณค่าทางเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ

Leave a Reply