สุขภาพ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหรือความไม่สบายร่างกายทำงานผิดปกติ

โรค หรือ ความไม่สบาย คือ ภาวะที่ร่างกายทำงานผิดปกติและแสดงอาการออกมาว่าำไม่สบาย เช่น มีอาการตัวร้อน เป็นไข้ ไอ อาเจียน เป็นต้น ซึ่งคนที่ปกติธรรมดาหรือไปเป็นโรคจะไม่มีอาการ การเกิดโรคอาจจะเิกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค คือ

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม คือ ยีน ที่ถ่ายทอดทางพุนธุกรรมเกิดการผิดปกติขึ้นจึงทำให้เกิดโรค ซึ่งอาจจะแสดงออกทางด้านร่างกาย หรือทางด้านจิตใจก็ได้ เช่น สมองเติบโตช้ากว่าปกติ ร่างกายแคระแกรน โรคเลือดต่างๆ ความพิการ เป็นต้น

2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วยที่เกิดเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นมีมากมายหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ ของสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ รวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่จะรับหรือต้านทานสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะแบ่งได้เป็น

– ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่างมากเกินไป หรือน้องเกินไป, อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ร้อนหรือเย็นเกินไป, เสียงที่ดังเกินไป ก็ทำให้เกิดโรคได้ เช่น โรคหูหนวก โรคหูตึง สายตาสั้น สายตายาว ผิวหนังโป่งพอง ฯลฯ

– ปัจจัยทางเคมี ได้แก่ การรับเอาสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะทางใด อาจจะเป็นการรับประทาน การหายใจ หรือการซึมผ่านผิวหนัง ก็สามารถก่อโรคได้ เช่น โรคสารพิษตะกั่ว โรคไข้ดำ ฯลฯ

– ปัจจัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด สิ่งมีชีวิต ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้แก่ จุลินทรีย์ คน สัตว์ และพืช อาจทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะจุลินทรีย์ ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรค โดยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์นั้น ได้แก่ ไวรัส (virus) บัคเตรี (bacteria) โปรโซัว (protozoa) หนอนพยาธิ (helminthes) รา (fungi) เป็นต้น เช่น โรคบิด โรคอหิวา โรควัณโรค โรคไข้สมองอักเสบ ฯลฯ

– ปัจจัยทางสังคม ได้แก่สภาพแวดล้อมของบ้าน สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน ปัญหาทางเศรษกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่

Leave a Reply