การศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์

1 ชนิดของสารที่เอนไซม์ไปควบคุมปฏิกิริยา เอนไซม์แต่ละตัวทำงานเฉพาะสับสเตรตหนึ่งๆ เท่านั้น จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสับสเตรตอื่นๆ

2 ความเข้มข้นของสับสเตรต เมื่อเอนไซม์คงที่ ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสับสเตรตจะทำให้อัตราเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น จนถึงจุดๆ หนึ่งแล้วคงที่ และความเข้มข้นของสับสเตรตเข้มข้นเกินไปจะทำให้เอนไซม์หยุดการทำงานได้

3 ความเข้มข้นของเอนไซม์ สับสเตรตประมาณหนึ่งๆ นั้น ต้องใช้เอนไซม์ประมาณพอเหมาะ ถ้าเอนไซม์มากหรือน้อยไปก็จะทำงานได้ผลไม่เต็มที่

4 ความเป็นกรดเบส ของสารละลาย เอนไซม์จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับค่า pH ค่าหนึ่ง ถ้าเปลี่ยน pH เล็กน้อยอาจจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ลดหรือเพิ่มขึ้นได้

5 อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาที่เร่งเอนไซม์ทั้งทางบวกและทางลบ ถึงแม้ว่าการเพิ่มอุณหภูมิจะมีผลเร่งปฏิกิริยา แต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มอุณหภูมิก็จะทำให้เอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนเปลี่ยนสภาพเดิมของมันได้ง่าย อุณหภูมิที่พอเหมาะเท่านั้นจึงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ดี

6 สารยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ คือสารที่ทำให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลง สารพวกนี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ในการจับสับสเตรตให้เกิดปฏิกิริยา เช่น เอนไซม์หลายชนิดถูกยับยั้งโดยเกลือโลหะหนัก หรือเกลือฟลูออไรด์

7 สารกระตุ้น (Activator) เอนไซม์บางชนิดต้องการไอออนพวกอนินทรีย์เป็นตัวกระตุ้น เช่น คลอไรด์ไอออนกระตุ้นการทำงานของอะไมเลสในน้ำลาย แมกนีเซียมไอออนกระตุ้นฟอสเฟตในพลาสมา เป็นต้น

Leave a Reply