สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะสมบัติของน้ำเสียชุมชน

น้ำเสียชุมชนเป็นน้ำเสียที่ไม่มีสารพิษเจือปน โดยมากมีสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะสมบัติของน้ำเสียชุมชน ได้แก่

– ประเภทของการใช้ประโยชน์อาคาร เช่น ร้านอาหารมักจะมีไขมัน และค่า BOD5 ที่สูงกว่าบ้านเรือน ส่วนสถานที่ราชการมักมักมีค่าความสกปรกที่ค่อนข้างต่ำมากเนื่องจากไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง

– ประเภทของท่อรวบรวมน้ำเสีย เช่น น้ำเสียในท่อรวบรวมน้ำเสียแบบรวม จะมีค่าความสกปรกน้อยกว่าน้ำเสียในท่อรวบรวมน้ำเสียแบบแยก เนื่องจากน้ำเสียภายในท่อรวบรวมน้ำเสียแบบรวมมักจะมีปริมาณน้ำฝน และน้ำใช้บางประเภทที่มีค่าความสกปรกต่ำเจือปนอยู่มาก

– ระบบบำบัดเบื้อต้นของแต่อาคาร เช่น ชุมชนที่นิยมติดตั้งบ่อเกรอะและบ่อซึม จะมีลักษณะสมบัติของน้ำที่เจือจางมากกว่าชุมชนที่ไม่นิยมใช้บ่อซึม เนื่องจากน้ำเสียที่ผ่านบ่อซึมจะถูกปล่อยให้ซึมออกใต้ดินทำให้น้ำเสียไม่ไหลเข้าท่อรวบรวมน้ำเสีย ส่วนชุมชนที่ไม่นิยมใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นก่อนระบายลงท่อสาธารณะ จะมีน้ำเสียที่เข้มข้นมากกว่า

– สภาพของท่อรวบรวมน้ำเสีย ท่อที่อยู่ในสภาพชำรุด หรือก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานจะพบว่ามีน้ำไหลซึมเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียทำให้ค่าความสกปรกลดต่ำลง แต่ในบางพื้นที่สภาพทางธรณีวิทยาเป็นที่ราบสูงหรือที่เนินอยู่ห่างจากแหล่งน้ำจะพบว่าน้ำเสียไหลซึมออกจากท่อทำให้น้ำเสียถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียน้อยกว่าที่เกิดขึ้นมาก ในบางครั้งท่อรวบรวมน้ำเสียที่ความลาดชันไม่ได้มาตรฐานและมีน้ำขังในท่อมากมักจะพบการหมักและย่อยสลายภายในท่อ ทำให้ค่าความสกปรกของน้ำเสียลดต่ำลงเช่นกัน

Leave a Reply