การศึกษา

ปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ ได้แก่

1 ลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ โครงสร้างทางสรีระไม่สมดุล เช่น ความบกพร่องของร่างกาย ความพิการ ทำให้มีปมด้อย ขาดความมั่นใจ มีผลต่อการปรับตัวและบุคลิกภาพ เกิดปัญหาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

2 ประสบการณ์ทางสังคม ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในชีวิตตั้งแต่วัยทารกจนเป็นผู้ใหญ่ มีความสำคัญต่อการสร้างแบบแผนการปรับตัว เพราะจะเป็นการสั่งสมของปัจจัยที่จะทำให้การปรับตัวสำเร็จหรือล้มเหลว

3 ความเหนื่อยล้า ความวิตกกังวลหรือความเบื่อหน่าย เนื่องจากการงานชีวิตส่วนตัว การเจ็บป่วยเรื้อรัง การขาดแคลนอาหารและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือจากสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย

4 ความสะเทือนใจอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน

5 ความกดดันที่เกิดจาก สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง บีบคั้นจิตใจ เพราะในปัจจุบันสังคมมีการแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพสูง การว่างงาน แหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร เป็นต้น

Leave a Reply