การศึกษา

ฝึกการเอาชนะตัวเอง

ฝึกการเอาชนะตัวเอง คือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง บุคคลที่ควบคุมตัวเองได้จะเป็นผู้ที่เอาชนะตัวเอง และควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆไปตามเป้าหมายในทางที่ถูกต้องดีงาม และเหมาะสมได้ บุคคลเหล่านี้จะมีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี เพราะจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง คือ

1 ไม่หวั่นต่อคำวิจารณ์

2 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จ

3 ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น แต่มีความเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

4 ไม่เป็นทาสของค่านิยม หรือกระแสของสังคม

5 ไม่ขัดแย้งหรือโต้เถียงผู้อื่น เพราะจะใช้หลักเหตุผลและความจริงในการตัดสินใจ และปฏิบัติ

Leave a Reply