การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้าง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความสามารถในการใช้ความรู้สร้างสรรค์งาน เพื่อการพัฒนา และการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อเป็นมรดกทางภูมิปัญญา เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ได้แก่ การนับถือศาสนา การนับถือผีสาง เทวดา ฤกษ์ ยาม

2 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ ผลงานศิลปะต่างๆ ที่ได้พัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะท้องถิ่น

3 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ การละเล่นที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆ

4 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น ภาพเขียนฝาผนัง การปั้นพระพุทธรูป การสร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ

5 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การกินอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ

ในแต่ละท้องถิ่นของไทย มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันในทางปฏิบัติ วัฒนธรรมแต่ละอย่างก็จะมีการคิดค้น ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม จนเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ส่วนมากเป็นงานที่ทำด้วยฝีมือ มาจากความพยายามของช่าง ที่ฝึกฝนและผลิตสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

Leave a Reply