สุขภาพ

มะเร็งก้อนเนื้อร้ายที่ทำลายอวัยวะต่างๆจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

มะเร็ง (Cancer) หมายถึง เซลล์หรือเนื้อร้ายที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ จนกลายเป็นก้อนมะเร็ง เนื้อร้ายนี้สามารถแทรกแซงและบุกรุกเข้าไปทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ดี ที่อยู่ข้างเคียงหรืออยู่รอบๆ และเมื่อเนื้อร้ายนี้หลุดเข้าไปในหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองแล้ว เนื้อร้ายจะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ฝังตัวและเจริญเติบโตกลายเป็นก้อนมะเร็งที่อวัยวะนั้น ทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นเสียไป ถ้าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญของร่างกายจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคก็มีอยู่หลายอย่างเช่น อายุ เพศ พันธุกรรม อาหาร อาชีพ อารมณ์ อุปนิสัยการกินและการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นต้น และอีกปัจจัยที่สำคัญที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง คือ สารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม อาหาร ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนและในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้คนได้รับสัมผัสอยู่ตลอดเวลา

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2548 ระบุว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการตายมากที่สุดเป็นอับดับสองรองจากโรคหัวใจ ซึ่งมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งลำไส้และทวารหนัก, มะเร็งช่องปาก และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง 5 อันดับแรก คือ มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมีอายุน้อยลงกว่าเดิม โดยมีการพบโรคมะเร็งได้ในคนวัยหนุ่มสาวอีกด้วย

Leave a Reply