การศึกษา

มารยาทในการเยี่ยมเยียนแสดงความยินดี

การแสดงความยินดีเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งหลักการของการแสดงความยินดีมีดังต่อไปนี้

1 ควรแสดงความยินดีให้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อบุคคลนั้น

2 ควรคำนึงถึงผู้รับว่ามีอาวุโสกว่าผู้ไปแสดงความยินดีเพียงใด ถ้าผู้รับเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่ามาก ผู้ไปแสดงความยินดีควรจะจัดดอกไม้หรือสิ่งของที่เห็นว่าเหมาะสมไปแสดงความยินดีด้วย และควรไปแสดงคารวะด้วยตนเอง ไม่ควรส่งผู้แทนไปเพื่อแสดงถึงความมีมารยาท และความตั้งใจจริง

3 ถ้าเป็นการแสดงความยินดีทางธุรกิจ ข้อความที่แสดงความคิดเห็นก็ควรเป็นข้อความที่กล่าวเพื่อแสดงความยินดีเท่านั้น ไม่ควรมีการโฆษณาทางธุรกิจของผู้แสดงความยินดีต่อท้ายไปด้วย

4 ถ้าไม่สามารถไปแสดงความยินดีด้วยตัวเองได้ ควรมีนามบัตรพร้อมกับข้อความขอโทษไปอีกด้วย เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อกัน

Leave a Reply