การศึกษา

รูปแบบการวิจัยและประเด็นในการพิจารณาการเลือกรูปแบบการวิจัย

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นักวิจัยต้องทราบ คือ รูปแบบการวิจัย ทั้งนี้เพื่อจะได้ออกแบบการวิจัยให้รองรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งรูปแบบการวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบการวิจัย (Research Design)

รูปแบบการวิจัยสามารถจำแนกตามวิธีการดำเนินการวิจัยได้  รูปแบบหลักๆ คือ

1.  การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental research) หมายถึง การวิจัยที่ผู้วิจัยมีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงให้กับตัวอย่างที่นำมาศึกษา แล้วติดตามดูผลที่เกิดขึ้น

2.  การวิจัยโดยการสังเกต (Observational research) หมายถึงการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงให้กับตัวอย่างที่นำมาศึกษา แต่ในชีวิตประจำวันตัวอย่างที่จะทำการศึกษาได้รับปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงเป็นแค่เพียงผู้ติดตามและสังเกตดูผลที่เกิดขึ้นเท่านั้น การวิจัยโดยการสังเกตแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดดังนี้

1.  การวิจัยเชิงพรรณนา อาจจำแนกตามลำดับเวลาที่ศึกษาได้ 2 ชนิด คือ

–  การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง (Cross-sectional descriptive studies) เป็นการศึกษาระยะสั้นที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

–  การวิจัยเชิงพรรณนาระยะยาว (Longitudinal descriptive studies) เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

2.  การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational analytic studies) เป็นการวิจัยโดยการสังเกตที่มีกลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุม การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์อาจจำแนกตามลำดับเวลาที่ศึกษาได้ 3 ชนิด คือ

–  การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า (Cohort studies or Prospective studies) เป็นการศึกษาเริ่มจากเหตุไปหาผล โดยกลุ่มที่เปรียบเทียบไม่มีปัจจัยเสี่ยง

–  การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Case-control or Retrospective analytic studies) เป็นการศึกษาเริ่มจากผลไปหาเหตุ โดยกลุ่มที่เปรียบเทียบไม่มีปัญหาที่จะศึกษา

–  การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional analytic studies) เป็นการศึกษาทั้งเหตุและผลพร้อมกัน ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

ประเด็นพิจารณาในการเลือกรูปแบบการวิจัย ได้แก่

-วัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไร

-ต้องการวัดหรือทดลองอะไร

-มีตัวแปรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

-ระดับของตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

-ต้องการใช้ข้อมูลชนิดเก็บข้อมูลอย่างไรจึงจะง่าย สะดวก และประหยัด

-ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการทำวิจัย

-วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม

Leave a Reply