การศึกษา

ลักษณะการจัดองค์การที่ดี

การจัดองค์การให้เป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ เพราะผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งลักษณะของการจัดองค์การที่ดีนั้น ควรมีลักษณะดังนี้

1 หัวหน้างานทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบในขอบเขตหน้าที่ของตน

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งที่ได้รับ ผู้มีตำแหน่งสูง มีอำนาจมากก็ควรรับผิดชอบในงานมากขึ้น

3 ไม่ควรเปลี่ยนแปลงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆ โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะกระทบกระเทือนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

4 ต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชา เพื่อจะไม่สร้างความสับสนแก่บุคลากรในองค์การ

5 การออกคำสั่งควรเป็นไปตามลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ไม่ควรออกคำสั่งข้ามหน้าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพราะจะเป็นการทำลายระบบดำเนินงานตามสายงาน เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

6 การตำหนิผู้กระทำผิดทุกระดับควรทำในที่ลับ เพราะจะช่วยให้ผู้ถูกตำหนิไม่เสียหน้า

7 เมื่อเกิดความขัดแย้งระว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอบเขตของอำนาจหน้าที่ ฝ่ายบริหารควรจะพิจารณาตัดสินทันที

8 การเลื่อนตำแหน่ง หรือการดำเนินงานทางวินัย ควรได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง

9 ไม่ควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยวิพากษ์วิจารณ์งานของคนอื่น

10 ควรให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในการตรวจสอบและการควบคุมการทำงานอย่างอิสระ

Leave a Reply