การศึกษา

ลักษณะของบุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี

การปรับตัวจะทำได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคน ทั้งนี้เพราะมนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกัน ทั้งทางสรีระ ความเชื่อ ความคิด และสภาพแวดล้อม บุคคลที่จะสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ มีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1 มีความเชื่อมั่นแความรู้สึกที่มั่นคง ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้จักยอมรับความสามารถ ความสำเร็จของผู้เหนือกว่าตนเอง มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ จะเป็นผู้ที่สามารปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์

2 มีลักษณะที่อบอุ่นและเป็นมิตร การมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นด้วยความจริงใจ ทำให้ทุกคนที่พบเห็นและคบหาตระหนักถึงความเป็นมิตรที่แท้จริง

3 มีความรู้สึกตระหนักในคุณค่าและภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ รู้จักใช้ความสามารถสติปัญญาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคม

4 มีความพร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆและสนใจกิจกรรมรอบตัว

5 รู้รักษาสุขภาพอนามัยสม่ำเสมอ ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง จะมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด

6 มีความกล้าที่จะเผชิญความจริง ไม่พยายามหลบหนีปัญหา ไม่กลบเกลื่อนปิดบัง หรือคุยโวโอ้อวด

7 มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะไม่ท้อถอยและหวาดหวั่น พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังและความสามารถ

8 มีการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่มีใครอยู่ในสังคมได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องพึ่งพากันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อความสุขและความปลอดภัยในชีวิต

9 มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ คนที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ จะทำให้ทุกคนอยากอยู่ใกล้ เพราะมีความสุข

10 ไม่สร้างลักษณะนิสัยที่กระทบต่อบุคลิกภาพ เช่น ไม่เป็นคนหวาดระแวง ไม่เคร่งเครียด หรือวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่มีวามสุขในชีวิต

Leave a Reply