การศึกษา

วงดุริยางค์ซิมโฟนีหรือวงออร์เคสตรา

วงดุริยางค์ซิมโฟนีหรือวงออร์เคสตรา เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ประเภท คือ เครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง และเครื่องตี มีนักดนตรีประมาณ 70-100 คน แล้วแต่ขนาดของวง แต่จะใช้เครื่องสายเป็นหลักสำคัญของวง และมีผู้อำนวยการเพลงหรือวาทยกร ทำหน้าที่ควบคุมเพลงวงดุริยางค์ซิมโฟนี

วงดนตรีจะมี 3 ขนาด คือ วงขนาดเล็ก วงขนาดกลาง และวงขนาดใหญ่

ลักษณะเสียงของวงดนตรี เสียงของวงออร์เคสตรา มีเสียงที่ไพเราะมาก ให้อารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งตื่นเต้น เร้าใจ และเศร้า

Leave a Reply