การศึกษา

วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน

ในการเพาะปลูก พืชที่เจริญเติบโตในดินจะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ ดังนั้น เมื่อปลูกพืชในดินติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ดินจะขาดธาตุอาหาร ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงดินอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้ดีต่อไป

วิธีการปรับปรุงดิน ได้แก่

1 การใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน โดยเติมปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ทำจากสิ่งมีชีวิต ช่วยทำให้ดินโปร่งและร่วนซุย แต่ใช้เวลานานกว่าจะสลายตัวให้ธาตุอาหาร ส่วนปุ๋ยเคมี ไม่ช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย แต่จะให้ธาตุอาหารได้ทันที ดังนั้น หากเติมปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีด้วยกันก็จะได้ผลดี

2 การไถพรวนดิน ช่วยทำให้ดินโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้รากพืชและสิ่งมีชีวิตในดินมีอากาศหายใจ สัตว์ในดินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเกิดดิน

3 การเติมส่วนประกอบของดินให้มีสัดส่วนเหมาะสม เช่น ดินเหนียว ควรเติมปริมาณส่วนประกอบขนาดทราย ทรายแป้ง ส่วนดินทราย ควรเติมส่วนประกอบขนาดดินเหนียว ทรายแป้ง และเติมอินทรีย์สาร เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำที่ดี และอุ้มน้ำได้พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

4 การปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว สลับกับพืชหลัก แล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับดิน และยังช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย

Leave a Reply