อื่นๆ

วิธีการควบคุมและป้องกันหนูภายในบ้านพักอาศัย

การควบคุมและป้องกันไม่ให้มีหนูรบกวนในที่อยู่อาศัยหรือบริเวณบ้านพักอาศัย หรือท้องทุ่งนา หรือในไร่สวนหรือในเขตที่ประกอบกิจการค้าต่างๆ เพราะจะทำลายพืชผัก หรือข้าวที่ปลูกไว้เกิดความเสียหาย หรือทรัพย์สินต่างๆ ถูกทำลายและที่สำคัญที่สุด คือการเป็นพาหะนำโรคและเป็นตัวการทำให้เกิดโรค เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดจากการมีประชากรหนูชุกชุม จึงต้องกระทำการป้องกันและควบคุม ทั้งในบ้านพักอาศัยและชุมชน ซึ่งได้แก่ สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือกิจการค้าต่างๆ รวมถึงการประกอบอุตสาหกรรม และสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น

การควบคุมป้องกันหนูภายในบ้านพักอาศัย

1. การเก็บรักษาอาหารต้องเก็บไว้ในภาชนะที่มีความมิดชิด และป้องกันการเข้าไปกัดแทะของหนู เช่น ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว กระเบื้องดินเผา โลหะ ฯลฯ และต้องมีฝาปิดมิดชิด

2. เก็บมูลฝอยเปียกไว้ในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุที่มีความทนต่อการกัดแทะของหนู เช่น ถังโลหะ ถังพลาสติกแข็ง ฯลฯ พร้อมด้วยฝาปิดให้มิดชิด และจะต้องวางไว้สูงจากพื้นมากกว่าประมาณ 45 เซนติเมตร

3. เก็บผ้า กระดาษ สบู่ หรือวัสดุอื่นที่หนูต้องการใช้เป็นอาหารไว้ในที่ที่หนูเข้าไปไม่ได้

4. ต้องไม่ให้มีน้ำขังภายในบ้าน หรือบริเวณบ้าน หากมีท่อรั่ว และการระบายน้ำในท่อระบายน้ำไม่ดี ต้องทำการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสม

5. การเก็บรักษาถุงใส่เมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ฯลฯ ต้องเก็บไว้ด้วยความมิดชิดและไม่ควรเก็บไว้ที่เดิมมากกว่า 2 เดือน

6. ต้องอุดช่องว่างหรือรูรั่วตามฝาผนังบ้าน ท่อน้ำหรือช่องว่างอื่นๆ ที่จะเข้าสู่ภายในตัวอาคารที่พักอาศัย โดยให้มีช่องว่าง ที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ด้วยวัสดุที่ป้องกันการกัดแทะของหนู เช่น คอนกรีต เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม ฯลฯ

7. สร้างเครื่องกีดขวางทางเดินของหนูตามท่อและสายไฟ โดยทำเป็นแผ่นกั้นผิวเรียบขนาดความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร โดยรอบเสาไฟเพื่อไม่ให้หนูไต่ขึ้นไปทำลายท่อหรือสายไฟ

Leave a Reply