การศึกษา

สมดุลธรรมชาติและปัจจัยที่มีผลทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

สมดุลธรรมชาติ หมายถึง สภาพการณ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ มีชนิด ปริมาณ การกระจายของสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาอย่างเหมาะสมทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีพร่วมกันได้

สมดุลธรรมชาติมีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกทำให้ระบบนิเวศดำรงสภาพอยู่ได้ เพราะในภาวะที่ธรรมชาติขาดสมดุลจะทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง มีปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่น หอยทากยักษ์ได้มีผู้นำมาจากอาฟริกาเข้าประเทศไทย ผู้ล่าหอยทากมีน้อยจึงทำให้ปริมาณหอยทากมีมาก และเป็นอันตรายต่อผลิตผลทางการเกษตร

ปัจจัยที่มีผลทำให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเสียไป

มี 2 ปัจจัย คือ

1 ปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic factor) เป็นการกระทำของสัตว์และมนุษย์ เช่น

– การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในบริเวณที่ถูกทำลายโดยตรง และมีผลทำลายต้นน้ำลำธารโดยทางอ้อม ทำให้เกิดความแห้งแล้ง

– การถางป่า ทำให้เกิดความแห้งแล้ง น้ำท่วม เกิดการแพร่ระบาดของแมลง เช่น ตั๊กแตนปาทังก้า

2 ปัจจัยทางกายภาพ (Physical factor) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีมากมายหลายชนิด สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่

– ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ แสงสว่าง อุณหภูมิ แร่ธาตุต่างๆในธรรมชาติ

– ความสัมพันธ์ในแง่การถ่ายทอดพลังงาน

การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศขึ้นอยู่กับสมดุลของการหมุนเวียนสาร และการถ่ายทอดพลังงานต่างๆ ในธรรมชาติ พลังงานของสสารมักถ่ายทอดควบคู่กันไป ซึ่งจะแยกออกจากกันได้ยาก

Leave a Reply