การศึกษา

สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยทั่วๆ ไป มีคุณสมบัติดังนี้

1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์

2 เป็นสารที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อเทียบกับสารอื่นที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน

3 เป็นสารประกอบที่มีความหนาแน่นต่ำ โดยทั่วไปความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

4 สถานะ สารประกอบไฮโดคาร์บอนจะมีสถานะครบทั้ง 3 สถานะ ขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุล สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลน้อย จะมีสถานะเป็นก๊าซ ส่วนสารประกอบๆฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงขึ้น จะมีสถานะเป็นของเหลวและของแข็ง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี C1-C4 สถานะเป็นก๊าซ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี C5-C17 สถานะเป็นของเหลว

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี C18 ขึ้นไป สถานะเป็นของแข็ง

5 การละลายน้ำ สารไฮโดรคาร์บอนไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟรอม และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

6 การเผาไหม้ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นสารที่เกิดการเผาไหม้ได้ดี รวมตัวกับก๊าซ O2 อย่างสมบูรณ์ จะให้ก๊าซ CO2 และ น้ำ H2O พร้อมทั้งปล่อยความร้อนออกมา สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็กๆ จะเกิดการเผาไหม้รวมตัวกับ O2 ได้ดีกว่าสารประกอบที่มีโมเลกุลใหญ่ๆ

Leave a Reply