ข่าว

สัญลักษณ์เรทติ้งหนังและภาพยนตร์ 7 ประเภท

จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการปรับปรุงสัญลักษณืกำหนดประเภทของภาพยนตร์ ตามที่คณะกรรมการการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ เสนอนั้น ขณะนี้ได้จัดทำสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือ

1. ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้มีการดู จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปหน้ายิ้ม มีพื้นสีเขียว และมีอักษรย่อ ส. (ส่งเสริม) กำกับอยู่

2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป จะใช้สัญลักษณ์รูปบ้าน มีพื้นสีเขียว และมีอักษรย่อ ท. (ทั่วไป) กำกับอยู่

3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ถูก ผิด มีพื้นสีเหลือง และอักษรย่อ น 13+ กำกับอยู่

4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ถูก ผิด มีพื้นสีเหลือง และอักษรย่อ น 15+ กำกับอยู่

5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ถูก ผิด มีพื้นสีเหลือง และอักษรย่อ น 18+ กำกับอยู่

6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู จะใช้สัญลักษณ์กากบาทผิด มีพื้นสีแดง และอักษรย่อ ฉ 20- กำกับอยู่

7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ไม่มีสัญลักษณ์

ทั้งนี้จะมีมาตรการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าชมภาพยนตร์ แต่จะตรวจเฉพาะภาพยนตร์ประเภทที่ 6 เท่านั้น ถ้าหากปล่อยให้มีผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

Leave a Reply