การศึกษา

สาเหตุของความพิการแต่กำเนิดและสารพิษที่ก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิด

ความพิการแต่กำเนิดมีสาเหตุมาจาก 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. ยีนหรือโครโมโซมมีความผิดปกติ

2. สาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

3. การเกิดปฏิกิริยาร่วมกัน ระหว่างยีนหลายยีน กับสิ่งแวดล้ม

โดยพบว่าร้อยละ 6-7 ของทารกที่พิการแต่กำเนิดมีสาเหตุมาจากโครโมโซมมีความผิดปกติ และร้อยละ 20-25 เกิดจากปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างยีนหลายยีน กับสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 7-10 มาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารเคมี ยา ภาวะการเป็นโรคและการติดเชื้อของมารดา ส่วนร้อยละ 50-60 ของทารกที่คลอดออกมาพิการนั้นยังไม่ทราบสาเหตุ

และจากการศึกษาฤทธิ์การก่อลูกวิรูปของสารเคมีชนิดต่างๆในสัตว์ทดลอง และได้สรุปผลออกมาว่า มีสารพิษที่สามารถก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดในคน ได้แก่

1. รังสีที่ใช้ในการรักษา เช่น เรดิโอไอโอดีน (Radioiodine) อะตอมมิกฟอลล์เอาต์ (Atomic Fall out) เป็นต้น

2. สารเคมีพวกแอนโดรเจน (Androgenic chemicals) ตัวยับยั้งเอนไซม์เปลี่ยนแองจิโอเทนซิน

3. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เช่น เตตระซัยคลิน (Tetracycline)

4. ยารักษามะเร็ง (Anticancer Drugs)

5. ยาแก้ชัก (Anticonvulsants)

6. ยารักษาต่อมไทรอยด์ (Antithyroid Drugs)

7. สารจับโลหะ (Chelators) เช่น เพนนิซิลลามีน, คลอโรไบเฟนิล เป็นต้น

8. เอทานอล (Ethanol)

9. ควันบุหรี่ (Cigarette smoke)

10. โคเคน (Cocaine)

11. สารคูมารินป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Coumarin Anticoagulants)

12. โลหะ (Metals) เช่น ปรอทอินทรีย์ ตะกั่ว เป็นต้น

13. สารกลุ่มเรตินอยด์ (Ratinoids)

อย่างไรก็ตามการที่ทารกเกิดความพิการแต่กำเนิดนั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วขณะตั้งครรภ์ มารดานั้นมีโอกาสได้สัมผัส หรือรับสารเคมีต่างๆ มากมาย ถึงแม้ว่าจะอยู่ในปริมาณที่ไม่มากแต่ก็อาจสะสมได้ และอาจไปมีผลต่อทารกในครรภ์  ดังนั้นการที่จะบอกว่าสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมหรือโรงงานมีชนิดใดบ้างที่ก่อให้เกิดความพิการในเด็กแรกเกิดจึงเป็นการยาก เพราะไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของความพิการแต่กำเนิดอย่างหนึ่งคือ ความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม ดังนั้นสารเคมีใดที่มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการผิดปกติของโครโมโซมได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้

Leave a Reply