สิ่งแวดล้อม

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล(Benthic organisms)

ลักษณะของพื้นที่ (substrate) เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพร่กระจาย และลักษณะของ benthic organisms (สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามพื้นทะเล) มาก สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นหินมีลักษณะ แตกต่างออกไปจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยตามพื้นทราย หรือพื้นเลน การที่พื้นที่แตกต่างกันมากเช่นนี้ ทำให้มีความหลากหลายของ species (species diversity) มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องน้ำ (pelagic zone) ในบริเวณเดียวกัน

พื้นทะเล (substrate) เป็นแหล่งที่สิ่งมีชีวิตใช้เป็นแหล่งที่หลบซ่อนศัตรูและหาอาหาร อาหารนั้นได้รับมาจากการตกตะกอนของอินทรีย์สารที่ผลิตขึ้นในชั้นบน

ก้นทะเลหลายแห่ง ปกคลุมด้วยตะกอนที่ทับถมกันลงมา ทำให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยฝังตัวอยู่ตามพื้นตะกอน ถ้าก้นทะเลเป็นก้อนหินแข็ง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่เป็นพวกที่เกาะอยู่กับผิวหน้าผิวหน้าก้อนหิน หรือพวกที่อาศัยหลบอยู่ตามซอกหิน ถ้าพื้นทะเลเป็นหินที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ (calcareous rock) สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเจาะรู ขุดรู เพื่ออาศัยอยู่ในก้อนหินเหล่านี้ได้

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล (benthic habitat) ต้องสามารถเกาะอยู่กับพื้นที่หรือฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นได้ โดยมีการเคลื่อนไหวบ้างพอสมควร เพื่อการกินอาหารและการหายใจ

นอกจากลักษณะพื้นที่แล้ว กระแสน้ำมีอิทธิพลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆมาก ความแรงของกระแสน้ำเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะพื้นที่อีกทอดหนึ่ง กระแสน้ำยังเป็นสิ่งที่นำอาหารมาจากน้ำเบื้องต้น และนำตัวอ่อน (larvae) ลงมายังที่ฟักตัว

Leave a Reply