ความปลอดภัย

หลักการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ดังนี้

1. ป้องกันการสัมผัสกับจุดอันตรายของเครื่องจักร ต้องสามารถป้องกัน มือ แขน หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของร่างกายไม่ให้สัมผัสกับจุดอันตรายของเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่

2. มีความมั่นคงแข็งแรง จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานปกติ และมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด นอกจากนี้จะต้องยึดติดกับเครื่องจักรอย่างมั่นคง ไม่สามารถถอดหรือดึงออกได้โดยง่าย

3. ต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการหล่อลื่นและการตรวจซ่อมแซม ต้องออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยอดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายออก

4. ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตราย เช่น มีขอบที่แหลมคม ขรุขระ เป็นรอยหยัก เป็นฟันหรือเป็นเหลี่ยม เป็นต้น เพราะลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดบาดแผลต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ และต้องยึดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรให้แน่นหนา ไม่ให้มีส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน

5. ต้องไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติงานอาจถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายออกเพราะทำให้เสียเวลาในการทำงาน

6. สามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเครื่องจักร นอกจากจะต้องออกแบบให้สามารถป้องกันอันตรายให้กับตัวผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผู้ที่เดินไปมาหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และผู้ที่เข้าใกล้เครื่องจักรนั้นด้วย นอกจากนั้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันอันตรายได้ในทุกสภาพการทำงาน ทั้งสภาพที่มองเห็นและสภาวะใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

7. เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กฎหมายแรงงาน เป็นต้น ตลอดจนมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันหรือองค์กร

นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรก็คือ จะต้องหาง่าย ราคาเหมาะสมไม่แพงจนเกินไป

Leave a Reply