การศึกษา

หลักการเลือกตัวทำละลายในการตกผลึก

การตกผลึก เป็นการทำสารที่เป็นของแข็งให้บริสุทธิ์ ในการตกผลึกจะต้องเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม ซึ่งมีหลักการเลือกดังนี้

1 ต้องละลายสารที่จะตกผลึกได้มากที่อุณหภูมิสูง ละลายได้น้อย หรือไม่ละลายเลยที่อุณหภูมิต่ำ

2 ต้องละลายสิ่งเจอปนได้มาก ทั้งที่อุณหภูมิสูง และที่อุณหภูมิต่ำ หรือไม่ละลายเลย

3 ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่จะตกผลึก และควรให้ผลึกมีรูปร่างดี

4 มีจุดเดือดไม่สูง เพื่อกำจัดออกจากสารได้ง่าย หรือเพื่อสะดวกในการทำให้แห้ง

5 ควรหาง่าย ไม่เป็นพิษ และราคาไม่แพง

6 ต้องมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดเดือดของสารที่ต้องการตกลึก

Leave a Reply