การศึกษา

หลักความสำคัญของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของประเทศใดก็ตามขึ้นอยู่กับเรื่องหลัก 3 ประการ คือ เรื่องของคนหรือพลเมือง เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของความรู้ความชำนาญในการผลิต

คนหรือพลเมืองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะคนเป็นทั้งผู้ผลิตสินค้า และผู้กิน ผู้ใช้สินค้า พลเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นย่อมหมายถึงมีปากมีท้องที่ต้องหาเลี้ยงกันมากขึ้น ถ้าพลเมืองเพิ่มมากขึ้นแต่ขาดคุณภาพ คือ มีแต่คนหิวโหย เจ็บป่วย และโง่เขลา ประเทศนั้นๆก็จะลำบากในทางเศรษฐกิจ พลเมืองจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อ สถาบันครอบครัว อบรมปลูกฝังขัดเกลานิสัยมาตั้งแต่เกิด และได้รับการศึกษาที่ดีพอจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งทำมาหากินของพลเมือง ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท เช่น สินแร่เมื่อนำมาใช้แล้วหมดสิ้นไป สร้างทดแทนไม่ได้ แต่บางประเภท เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ ถ้ารู้จักบำรุงรักษาก็จะมีใช้ตลอดไปไม่หมดสิ้น ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาทุระดับ จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

ความรู้ความชำนาญหรือที่เรียกว่ากรรมวิธีผลิตนั้น เป็นเรื่องที่คนเราปรับปรุงขึ้นมาได้ ความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้มีกรรมวิธีผลิตที่ดีขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น ความรู้ความชำนาญในด้านการผลิต ซึ่งเป็นผลของความเจริญทางเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการทำมาหากินเป็นอย่างมาก ความรู้ความชำนาญเหล่านี้นอกจากประชาชนจะได้รับจากสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จำเป็นต้องได้รับจากสถานประกอบการซึ่งบุคคลกำลังปฏิบัติงานอยู่อย่างเป็นระบบและอย่างจริงจังด้วย

ชาติที่เจริญรุ่งเรืองต้องประกอบด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหมาะสม รู้จักทะนุบำรุงรักษามิให้เสื่อมโทรม สามารถเก็บไว้เป็นแหล่งทำมาหากินชั่วลูกชั่วหลาน ละปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิทยาการต่างๆให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ความมั่นคงสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจยังเป็นรากฐานการป้องกันรักษาประเทศอีกด้วย เพราะกองทัพเดินได้ด้วยท้อง ซึ่งหมายถึงจะต้องมีเศรษฐกิจดีนั่นเอง็็

Leave a Reply