ความปลอดภัย

หลักในการใช้สลิงเคลื่อนย้ายวัสดุที่ถูกต้องและปลอดภัย

การใช้สลิงในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ และ/ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการโยงแขวน หรือสลิงทุกประเภท ดังนี้

  1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสลิงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สลิงเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย ดังนั้น การฝึกอบรม รวมทั้งกฎระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สลิงอย่างปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น
  2. การเลือกใช้ประเภทของสลิงให้เหมาะสมกับงานโดยพิจารณาจากขนาด รูปร่าง และลักษณะของวัสดุที่จะทำการเคลื่อนย้ายด้วย นอกจากนี้สลิงที่เลือกใช้ต้องผลิตจากบริษัทที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. สลิงทุกประเภทควรมีป้ายบอกขนาด ความยาว ค่าพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ตามลักษณะหรือรูปแบบการใช้งาน หรือที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต และก่อนการใช้งานต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง
  4. ในการใช้งานสลิง ทุกประเภท มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

– ห้ามนำสลิงที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายมาใช้งาน

– ห้ามปรับความยาวของสลิง โดยวิธีการดังนี้ เช่น การผูกเงื่อนหรือหมวดปม การใช้น็อตหรือสลักเกลียวสวมเป็นต้น

– ห้ามให้สลิงที่เสียรูปอย่างถาวร หรือหงิกงอ (Kink)

– ห้ามใช้สลิงรับน้ำหนักเกินค่าพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ (Working Load Limit or Rated Capacity)

– ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยวิธีการลักษณะกระชากหรือกระตุก (Shock Loading)

– ห้ามดึงสลิงออกจากวัสดุที่จะทำหารเคลื่อนย้ายในขณะที่วัสดุดังกล่าวทับสลิงอยู่

– การโยงแขวนวัสดุที่จะทำการเคลื่อนย้ายต้องคำนึงถึงความมั่นคงและความสมดุลของวัสดุ เพื่อป้องกันการล่วงหล่นของวัสดุ รวมทั้งเพื่อกระจายน้ำหนักของสลิงให้เท่ากัน

– กรณีที่วัสดุมีความแหลมคมที่ขอบมุมต่างๆ ควรมีการรองด้วยวัสดุต่างๆเพื่อห้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสลิง

– การเคลื่อนย้ายวัสดุต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสิ่งกีดขวางต่างๆ รวมทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ และต้องระมัดระวังไม่ให้มือและนิ้วมืออยู่ระหว่างสลิงกับวัสดุขณะที่ทำการโยงแขวนวัสดุ

Leave a Reply