สุขภาพ

อันตรายจากการสัมผัสกับแสงเลเซอร์ความเข้มสูง (Laser)รังสีไม่แตกตัวที่มนุษย์สร้างขึ้น

Laser เป็นอักษรย่อของ Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation ซึ่งเป็นรังสีชนิดที่ไม่แตกตัว ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการขับเคลื่อนของอะตอมของก๊าซบางประเภทให้ปลดปล่อยกระแสโปรตรอนที่มีสีเดียว (Monochomatic) และมีเส้นทางเดินขนานกัน โปรตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะมีความยาวคลื่นที่จำเพาะ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซตั้งต้น มูลเหตุที่นำแสงเลเซอร์มาใช้อย่างกว้างขวางอยู่ที่คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ที่สามารถรวมกระแสพลังงานจำนวนมหาศาลให้อยู่ในลำแสงที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง เป็นระเบียบ และมีการกระจัดกระจายน้อยมาก ลำแสงเลเซอร์หนึ่งๆจะมีความยาวคลื่นเดียวกันและมักอยู่ในช่วงสเปกตรัมทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงเหนือม่วง แสงธรรมดา และแสงใต้แดง

แสงเลเซอร์ควมเข้มต่ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย และไม่มีรายงานการเกิดอันตรายในผู้ที่สัมัสอย่างซ้ำซาก ส่วนแสงเลเซอร์ความเข้มสูงสามารถเป็นอันตรายต่อผิวหนังและนัยน์ตาโดยความร้อน (Thermal injury) และความดัน (Pressure-induced หรือ Mechanical injury) โดยแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือสเปกตรัมของแสงธรรมดามีโอกาสก่ออันตรายได้มาก

ด้วยเหตุที่อันตรายที่เกิดขึ้นเป็นผลของความร้อน ผู้สัมผัสจะมีอาการและอาการแสดงของกระจกตา จอตา หรือผิวหนังไหม้ทันที การสัมผัสแสงเลเซอร์ยูวี (UV Laser) มักจะเป็นอันตรายต่อกระจกตา ส่วนการสัมผัสแสงเลเซอร์ใต้แดง (Infrared laser) และแสงเลเซอร์ธรรมดา (Visible-Light Laser) มักจะก่ออันตรายที่จอตาเนื่องจากความสามารถทะลวงผ่านนัยน์ตาของแสงเลเซอร์ 2 ชนิดหลัง

อาการทางตาหลังสัมผัสแสงเลเซอร์ความเข้มสูงโดยอุบัติเหตุ ประกอบด้วย การกลัวแสง มองไม่เห็นฉับพลันจากแสงจ้า และเกิดเงาในสายตา การมองเห็นหรือลานสายตาอาจลดลง การเปลี่ยนแปลงในจอตา ประกอบด้วย การบวม เลือดออก และสารในลูกตาขุ่น

Leave a Reply