สุขภาพ

อันตรายจากการสูญเสียการทำงานของ หัวใจ ปอด หรือสมอง อวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

การสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย คือ ปอดและหัวใจ เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อย เนื่องจากปอดจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน กับ คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการรับก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆในร่างกายผ่านทางเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด และกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ในขณะที่หัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและนำเลือดที่ออกซิเจนถูกนำไปใช้แล้วและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก กลับเข้าไปสู่ปอดเพื่อรับก๊าซออกซิเจนและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

หากผู้ป่วยหยุดหายใจ (Respiratory arrest) ซึ่งหมายถึง ภาวะที่บุคคลมีการหยุดหายใจโดยสมบูรณ์โดยอากาศไม่สามารถผ่านเข้าและออกจากร่างกายได้เลย จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญโดยเฉพาะสมอง ซึ่งจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) ซึ่งหมายถึง ภาวะที่หัวใจหยุดการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย อันเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตในที่สุด

ความสัมพันธ์ของการทำงานของหัวใจ ปอด และสมอง

1. กรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ หัวใจจะยังคงส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ประมาณ 2-3 นาที อย่างไรก็ตามเลือดที่ส่งไปยังสมองจะมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อสมอง ทำให้ศูนย์การควบคุมการทำงานของหัวใจในสมองทำงานผิดปกติและหยุดส่งสัญญาณไปยังหัวใจ พร้อมๆกับการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน ซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและหยุดเต้นในที่สุด และเมื่อไม่มีออกซิเจนในเลือดไปยังสมอง ก็จะทำให้สมองตาย

2. กรณีที่ผู้ป่วยหายใจปกติ แต่เมื่อหัวใจหยุดเต้น การหายใจก็จะหยุดชะงักทันที เลือดก็จะไม่ได้ถูกส่งไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจน และเลือดก็จะไม่ได้ถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย ศูนย์ควบคุมการหายใจของสมองก็จะไม่ได้รับออกซิเจน ทำให้หยุดส่งสัญญาณ ผู้ป่วยก็จะหยุดหายใจและเมื่อไม่มีออกซิเจน สมองก็จะตายในที่สุด

3. กรณีที่หัวใจของผู้ป่วยยังเต้นตามปกติ และผู้ป่วยยังหายใจได้ตามปกติ แต่มีการอุดกั้นที่เส้นเลือดหัวใจและศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมองถูกทำลาย ในไม่ช้าทั้งหัวใจและปอดจะหยุดทำงาน และสมองก็ตาย

Leave a Reply