สุขภาพ

อันตรายจากความหนาวเย็นทำให้ร่างกายเิกิดการบาดเจ็บได้

ความเย็น คือ สภาพบรรยากาศที่ทำให้ร่างกายมีการสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติ สภาพบรรยากาศปกติทั่วไป คือสภาพบรรยากาศในอาคาร ซึ่งอาจมีความผันแปรได้ตามสภาพสังคม และลักษณะภูมิอากาศตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปจะถือว่าสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 18-20 องศาเซลเซียสเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเย็น

ความเย็นทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อด้วยกลไกหลายประการ กลไกแรก คือ การทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ของเนื้อเยื่อที่ถูกความเย็น กลไกต่อมา เชื่อว่าเป็นผลจากการทำลายระบบไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย การอุดตันที่เกิดขึ้นจากระบบไหลเวียนเลือดนี้ำไม่อาจกลับคืนดีได้ดังเดิมแม้เนื้อเยื่อจะได้รับความอุ่นเป็นปกติแล้ว นอกจากกลไกสองประการขั้นต้นแล้ว ยังมีภาวะผนังหลอดเลือดฝอยเพิ่มการซึมผ่าน อันทำให้มีซีซัมรั่วซึมออกไปขังอยู่ที่เนื้อเยื่อรอบๆเส้นเลือดด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดข้น หนืด หรือหยุดไหลเวียนด้วย

นอกจากนี้ความเย็นยังมีผลขัดขวางเมตาบอลิซึมของร่างกายโดยตรง อันจะกระทบต่อระบบการทำงานของเอนไซม์และกระบวนการต่างๆในเซลล์

การบาดเจ็บจากความเย็นจำแนกเป็นการบาดเจ็บทั่วร่างกาย (Systemic) หรือเฉพาะส่วน (Localized) และการบาดเจ็บที่เกิดจากความเย็นที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (Freezing) เช่น ฟรอสท์ไบท์ (Frostbite) หรือการบาดเจ็บชนิดที่เกิดจากความเย็นที่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง (Non-freezing) เช่น อิมเมอร์ชั่นฟุต (Immersion foot)

ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเหล่านี้ประกอบด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศหรือน้ำ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ระยะเวลาการสัมผัส ชนิดของเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สวมใส่ ลักษณะของงานที่ทำและปริมาณพลังงานที่ใช้ รวมทั้งอายุและสถานะสุขภาพของคนงาน

เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ร่างกายจะมีการตอบสนองทางสรีรวิทยา 2 แบบ คือ

1. การหดตัวของหลอดเลือดที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

2. เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายเพื่อให้เกิดความร้อนโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย และการสั่น 

ในภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายต่ำมากนั้นกลไกการตอบสนองนี้จะเสียไป อันเป็นเหตุให้อุณหภูมิร่างกายลดลง ซึ่งจะมีผลให้การใช้ออกซิเจนของร่างกายลดลงประมาณร้อยละ 7 ต่ออุณหภูมิร่างกายที่ลดลง 1 องศาเซลเซียส การ Repolarization ของกล้ามเนื้อหัวใจจะลดลง และเกิด Ventricular fibrillation ซึ่งเป็นอันตรายที่สำคัญมาก หากภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่ำมากนี้เกิดขึ้นช้าๆ หรือดำรงอยู่นาน จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากกลัยโคเจนที่สะสมไว้ถูกใช้หมดไป โดยภาวะนี้จะมีผลยับยั้งการสั่นของร่างกายด้วย

Leave a Reply