ความปลอดภัย

เกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับอันตรายโดยตรง ดังนั้นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจำเป็นต้องใช้อยู่ภายในที่อับอากาศ เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น อันตรายจากการชนหรือกระแทกบริเวณศีรษะ อันตรายจากระดับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อการหายใจ อันตรายจากสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศการทำงาน เป็นต้น

ในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานอันตรายหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และต้องใช้อย่างถูกวิธีจึงจะช่วยในการป้องกันอันตรายได้

เกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น มีดังนี้

  1. เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  2. เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  3. เลือกใช้ให้มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู้ใช้
  4. เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
  5. เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก และสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย

การทำงานในที่อับอากาศ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลายประเภท ดังนี้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์ป้องกันลำตัว อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเป็นต้น

Leave a Reply