สิ่งแวดล้อม

เชื้อเพลิงจากถ่านหินหรือถ่านโค้ก

ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และกำมะถัน เป็นองค์ประกอบหลัก ถ่านหินชนิดใดที่มีเปอร์เซ็นต์ของธาตุคาร์บอนมาก จะเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี ให้พลังงานความร้อนสูงเมื่อเกิดการเผาไหม้ การแบ่งชนิดของถ่านหินอาจแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แอนทราไซต์ บิทูมินัส และลิกไนต์ตามลำดับ

ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงและการนำถ่านหินมาใช้จะทำให้มีส่วนในการลดการตัดไม้ทำลายป่าได้อีกด้วย เพราะถ่านหินสามารถใช้แทนถ่านไม้และให้ความร้อนดีกว่า

การใช้ถ่านหินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ควรนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ควรนำถ่านหินไปกลั่นทำลายก่อน ซึ่งกระบวนการกลั่นทำลายก็คือ กระบวนการเผาถ่านหินในที่ที่ไม่มีอากาศ ถ่านหินจะสลายตัวให้สารอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง กากที่เหลือจากการกลั่นทำลายถ่านหิน เรียกว่า ถ่านโค้ก ซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

การใช้ถ่านหินอีกวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ทำโดยบดถ่านหินให้เป็นผง ล้าเผากับไอน้ำความดันสูงและเติมสารบางชนิดลงไป เพื่อเร่งการเกิดปฏิกิริยา จะได้ก๊าซโมเลกุลเล็กๆ ซึ่งก๊าซเหล่านี้อาจใช้เป็น ก๊าซเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์น้ำมันได้

Leave a Reply