สิ่งแวดล้อม

เชื้อเพลิงจากฟืนและถ่านไม้สาเหตุการทำลายป่า

ไม้เป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทมีการใช้เชื้อเพลิงในรูปฟืนและถ่านไม้ การใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่า โดยเฉพาะถ่านไม้มีการผลิตขายโดยมีการตั้งเป็นโรงเผาถ่าน เป็นอุตสาหกรรมที่มีทั้งการขอทำโดยถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย และนอกจากนี้ประชาชนบางคน บางกลุ่ม ยังมีอาชีพในการเผาถ่านขายในการดำรงชีวิต เมื่อกลุ่มคนต้องการใช้มาก การผลิตถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงก็จะเกิดมากขึ้นด้วย และเมื่อวัตถุดิบคือไม้ที่จะใช้ผลิตถ่านไม้ก็ต้องใช้มากขึ้น โอกาสของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็จะมีสูงด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรจะคำนึงถึงด้วย การใช้ถ่านไม้ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Reply