การศึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านเพื่อให้อ่านหนังสือเร็วและจับประเด็นได้ง่ายขึ้น

การที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการอ่าน อ่านช้า หรือการอ่านแล้วจับประเด็นไม่ได้นั้น เนื่องมาจากปัญหาเหล่านี้

1. อ่านอย่างไม่มีวัตถุประสงค์

แก้ไขได้โดยเลือกวิธีการอ่านให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการอ่านเพื่อหาคำตอบบางประการ ก็ให้อ่านคร่าวๆ ไม่ต้องละเอียดมากนัก หรืออ่านเพื่อพินิจพิเคราะห์หรือศึกษารายละเอียด ก็ต้องอ่านอย่างละเอียด หาข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้องกับประเด็น หรือความคิด และประเมินความคิดเห็นจากข้อเขียน แต่ถ้าเป็นการอ่านเพื่อความบันเทิงก็ไม่ต้องละเอียดมากนัก อาจให้การอ่านอย่างรวดเร็วก็ได้

2. ขาดสมาธิในการอ่าน

การสร้างสมาธิในการอ่านสามารถทำได้โดย การเลือกสถานที่ที่สงบ แสงสว่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงการนอนอ่านเนื่องจากจะทำให้ง่วงหลับได้ และควรทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มอ่าน สร้างความพร้อมทางด้านจิตใจ โดยให้นึกว่าการอ่านเป็นงานอย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จ พยายามสร้างความแน่วแน่ในการอ่าน ไม่ใจลอย เพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รู้จักคำศัพท์ไม่เพียงพอ

แก้ไขได้โดยการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน เพิ่มพูนคำศัพท์ ฝึกการอ่านจับใจความ พยายามเดาความหมายของคำที่อ่านพบใหม่ สังเกตุดูคำศัพท์คำนั้นถูกใช้ในตำแหน่ง หน้าที่ โอกาสใด จะช่วยในการเดาความหมาย หรืออาจใช้พจนานุกรมตรวจดูความหมายของคำบางคำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

4. ไม่รู้จักเทคนิคในการอ่านที่ดี

ในการอ่านที่ดีจะต้องรู้จักส่วนต่างๆของหนังสือ สารบัญ คำนำ วัตถุประสงค์ และฝึกการอ่านที่รวดเร็ว โดยการหลีกเลี่ยงการอ่านทีละคำ แต่ให้อ่านทีละประโยค และต้องคำนึงถึงความเข้าใจในสาระที่อ่านด้วย ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R คือ สำรวจความครอบคลุมของเนื้อหาที่จะอ่าน ดูชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป จากนั้นตั้งคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และอย่างไร จากนั้นจึงอ่านเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่ตั้งไว้ จำเนื้อหาที่อ่าน และทบทวนเนื้อหาซ้ำ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จดบันทึกสิ่งที่อ่านให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด

5. การย้อนกลับไปอ่าน

สำรวจตนเองในพฤติกรรมการอ่าน ถ้ามีนิสัยการอ่านย้ำ พยายามฝึกตนเองไม่อ่านซ้ำหรือย้ำ พยายามไม่ย้อนกลับไปอ่าน อ่านต่อไปเรื่อยๆ ขณะอ่านติดตามถึงประเด็นหลักประเด็นรอง ความคิดเห็น ข้อเท็จจริงที่ได้รับ จะช่วยให้ไม่ต้องอ่านย้อนกลับ

Leave a Reply