การศึกษา

แนวทางการแปลผลการวิจัยและการนำเสนอข้อมูลการวิจัย

ผู้วิจัยต้องแปลผลและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้เหมาะสม อย่าแปลผลเกินกว่าที่ตนเองทำการวิจัย และให้อยู่ในขอบเขตของการออกแบบวิจัย ตัวอย่างในการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการที่คลินิกรักษายาเสพติด โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร” เวลาแปลผล ข้อให้ผู้วิจัยแปลผลพฤติกรรมที่วิจัยได้เป็น พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดที่มารับการรักษาจากคลินิกแห่งนี้ ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด หากผู้วิจัยต้องการเสนอแนวคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเหมือนผู้ติดยาเสพติดอื่นๆ ควรนำเนอใสส่วนอภิปรายผล (Discussion) เป็นต้น

สำหรับการนำเสนอข้อมูลให้ยึดหลักความง่ายในการอ่าน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย รูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล โดยผู้วิจัยสามารถนำเสนอได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

1.  การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง (Table) เหมาะสำหรับการแสดงค่าตัวเลขที่ละเอียด และมีจำนวนมาก การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางผู้วิจัยควรยึดหลักให้ตารางอ่านง่าย เข้าใจง่าย และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยทั่วไปลักษณะของข้อมูลจะอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน การนำเสนอส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของจำนวน ร้อยละ และอาจมีค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐาน หรือฐานนิยม ค่าสูงสุดและต่อสุด บางครั้งอาจมีค่าทางสถิติร่วมด้วย

2. การนำเสนอข้อมูลด้วยรูป (Figure) เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปกราฟ แผนภูมิ และรูปภาพ การนำเสนอด้วยวิธีนี้ ผู้วิจัยสามารถนำเสนอข้อมูลจำนวนมากกว่าการนำเสนอด้วยตาราง และผู้อ่านสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ หรือแนวโน้มของข้อมูล หรือตัวแปรได้ชัดเจนกว่า นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปที่แสดงให้เกิดความน่าสนใจได้

Leave a Reply