อื่นๆ

แมลงวันบ้านอาหารของแมลงวันบ้านและวงจรชีวิตของแมลงวันบ้าน

แมลงวันบ้าน อยู่ในวงศ์แอนโทมิไอดี(Family Anthomyidae) สกุลมัสคา (Genus Musca) แมลงวันบ้านที่พบมากที่สุด คือ Musca domestica แมลงวันบ้านเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก แต่ยกเว้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจัด เช่น แถบอาร์ติก แถบแอนตาร์กติก เป็นต้น เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาด บิด ฯลฯ และเป็นโฮสต์กึ่งกลาง (Intermediate host) ของหนอนพยาธิบางชนิด

วงจรชีวิตของแมลงวันบ้าน

วงจรชีวิตของแมลงวันบ้านมี 4 ระยะ คือ ระยะเป็นไข่ (egg stage) ระยะเป็นตัวอ่อน (larva stage) ระยะเป็นดักแด้ (pupa stage) และระยะเป็นตัวแก่ (adult stage) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ชอบวางไข่ในสิ่งสกปรก เช่น อุจจาระ กองมูลฝอย ซากสัตว์ ฯลฯ วางไข่ได้ครั้งละประมาณ 75-150 ฟอง และสามารถวางไข่ได้ 2-7 ครั้ง ได้ไข่ออกมาประมาณ 500 ฟอง ตลอดชั่วอายุของมัน เมื่อผสมพันธุ์แล้วแมลงวันตัวเมียจะวางไข่ภายในระยะเวลาประมาณ 4 วัน

ระยะเป็นไข่ แมลงวันบ้านมักจะวางไข่ตามมูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยเปียก น้ำเสีย และสารอินทรีย์เน่าเปื่อยอื่นๆ ไข่ของแมลงวันบ้านมีรูปร่างรี มีสีขาวนวล ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ถ้าหากมีอากาศอบอุ่นจะแตกออกเป็นตัวอ่อนภายใน ½ – 1 วัน

ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนของแมลงวันบ้านมีรูปร่างทรงกระบอกปลายมีข้างหนึ่งเป็นรูปกรวย ขนาดยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ตัวอ่อนลอกคราบ 3 ครั้ง ถ้ามีอากาศอบอุ่นภายในเวลาประมาณ 4-7 วัน เป็นระยะที่มันจะคลานออกมาจากสิ่งสกปรกที่มันอาศัยอยู่ ตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นดักแด้

ระยะดักแด้ ดักแด้ของแมลงวันบ้านมักอยู่ในที่ที่สงบ เช่น ในดิน กองเศษไม้ใบหญ้า ฯลฯ ไม่เคลื่อนไหวไปไหน อายุของการเป็นดักแด้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ มีความแปรผัน ตั้งแต่ 3 วัน เมื่อมีอากาศอบอุ่น แต่ถ้ามีอากาศเย็น อาจนานถึง 26 วัน ดักแด้จะลอกคราบกลายเป็นตัวแก่

ระยะตัวแก่ ตัวแก่ของแมลงวันบ้าน ตัวผู้มีขนาดตัวยาวประมาณ 5.8-6.5 มิลลิเมตร ส่วนของตัวเมียยาวประมาณ 6-9 มิลลิเมตร มีสีเทาหม่น มีหนวดเส้นเล็กๆ 2 เส้น สำหรับรับความรู้สึก มีปีก 2 คู่ มีลักษณะใสไม่มีเกล็ด มีขา 3 คู่ ส่วนอกมีสีเหลืองปนเทา มีรอยเส้นตามยาวแคบๆอยู่ 4 เส้น ส่วนท้องมีสีเหลืองและมีเส้นตามยาวแคบๆ เช่นเดียวกับส่วนอก สามารถบินได้ไกลจากแหล่งกำเนิดประมาณ 6 ไมล์ ภาในเวลา 24 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไปมันจะบินวนเวียนหากินอยู่ในระยะเพียง 100-500 เมตร

อาหารของแมลงวันบ้าน ได้แก่ อาหารของมนุษย์ มูลฝอยเปียก สิ่งปฏิกูล พืชผักหรือสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยอื่นๆ ปากของแมลงวันบ้านมีลักษณะคล้ายฟองน้ำขนาดใหญ่ ใช้สำหรับดูดอาหารเหลว ถ้าเป็นอาหารแข็ง แมลงวันบ้านจะสำรอกเอาน้ำลายและน้ำย่อยออกมา ทำให้อาหารแข็งถูละลายเป็นอาหารเหลวแล้วจึงจะกินเข้าไป การสำรอกน้ำย่อยและน้ำลายของแมลงวันนี้จะเป็นเหตุให้ นำเชื้อโรคสู่มนุษย์ของสัตว์อื่นๆ แมลงวันบ้านจะพักอาศัยนอนในตอนกลางคืน อยู่ตามเส้นลวด สายไฟฟ้า บนเพดาน ขอบบนของฝาผนัง หรือตามขอบหรือพื้นผิวที่มีความขรุขระอื่นๆ แมลงวันตัวแก่มีอายุยืนยาวประมาณ 1 เดือน

Leave a Reply