อื่นๆ

แมลงวันหัวเขียวและวงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียว

แมลงวันหัวเขียว อยู่ในวงศ์ แทคคินีดี (Family Tachinidae) และยังแบ่งออกเป็นวงศ์ย่อยได้อีกหลายวงศ์ แต่แมลงวันหัวเขียวในวงศ์ยอยที่มีความสำคัญต่อการเป็นพาหะนำโรคของมนุษย์และสัตว์ คือ วงศ์ย่อยของคัลลิฟิรินี (Subfamily Calliphorinae) และวงศ์ย่อยของซาร์โคฟากินี (Subfamily Sarcophaginae) ซึ่งต่างก็มีตัวอ่อนเป็นปรสิตของมนุษย์และสัตว์

วงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียว

แมลงวันหัวเขียวมักจะวางไข่บนสิ่งสกปรก มีกลิ่นเหม็น เช่น ซากสัตว์ บาดแผลเน่าเปื่อย กองมูลฝอยเปียก หรือวัสดุอื่นๆที่มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ แมลงวันมีความต้องอาหารโปรตีนเพื่อบำรุงรังไข่ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ก่อนที่จะวางไข่ มันจึงอาศัยโปรตีนจากสิ่งสกปรกที่มันอาศัยในการวางไข่ แมลงวันหัวเขียวตัวเมียจะวางไข่ได้ครั้งละประมาณ 50-150 ฟอง และในช่วงชีวิตของมัน สามารถวางไข่ได้ประมาณ 1,000-3,000 ฟอง

ระยะเป็นไข่ แมลงวันหัวเขียวมักจะวางไข่เป็นกระจุกหรือ เป็นกลุ่มบนซากสัตว์ มูลฝอยเปียกที่มีเศษเนื้อสัตว์ปนเปื้อนอยู่ หรือบางครั้งอาจพบในเนื้อสดๆ หรือที่กำลังเน่าเปื่อยอยู่ ไข่ของแมลงวันหัวเขียวมีสีเหลืองอ่อน ภายในเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ถึง 3 วัน จะแตกออกเป็นตัวอ่อน

ระยะตัวอ่อน มีขนาดยาวประมาณ 10-14 มิลลิเมตร มีสีเทาปนเหลือง ด้านหน้าสุดจะมีขาขออยู่ 1 คู่ ส่วนท้ายของลำตัวป้านและกว้าง ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีขน (hairy larvae) และกลุ่มที่ไม่มีขน (smooth larvae) ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2-19 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศและอาหาร มีการลอกคราบ 2 ครั้ง เมื่อจะกลายเป็นดักแด้ อาจจะหลุดออกจากอาหารหรือโฮสต์แล้วตกลงสู่พื้นก่อนที่ตัวอ่อนจะกลายเป็นดักแด้ เมื่อมันตกลงสู่พื้นแล้วจะชอนไชหาสถานที่ที่แห้งแล้วทำการฝังตัวไว้ใต้ผิวดินแล้วจึงกลายเป็นดักแด้

ระยะตัวแก่ ตัวแก่ของแมลงวันหัวเขียวมีความแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าจะเป็นแมลงวันหัวเขียวที่จัดอยู่ในวงศ์ใด สกุลใดและชนิดใด แต่โดยทั่วไปแล้ว แมลงวันหัวเขียวมักมีส่วนอกและส่วนท้องสีน้ำเงิน หรือสีเขียวเหลือง บางชนิดอาจมีสีเขียวปนโลหะ หรือสีบรอนซ์แวววาว มีตาสีแดง ลำตัวเรียวยาว ขนาดประมาณ 8-10 มิลลิเมตร ตัวแก่ของแมลงวันหัวเขียวมักมีอายุประมาณ 1 เดือน และในชั่วรุ่นของมันจะมีการแพร่พันธุ์ได้ประมาณ 9-10 ครั้ง

Leave a Reply