สิ่งแวดล้อม

แม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดแดงใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ฝูงปลาตัวโตๆ จำนวนร้อยจำนวนพันในแม่น้ำเจ้าพระยา มาพันมาออบริเวณหน้าวัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี แย่งกันฮุบก้อนขนมปังที่คนโยนลงไป เด็กๆตื่นเต้นกันมาก หนุ่มสาวหยอกล้อกันสนุกสนาน แม่น้ำเจ้าพระยาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้รื่นรมย์มาช้านาน

ผู้คนระเรื่อยลงมาตั้งแต่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดต่างๆ รวมทั้งราชธานีในอดีตและปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง จนถึงปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ต่างได้อาศัยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดมานับเป็นเวลาร้อยๆปี ได้อาบ กิน ชำระล้าง ใช้ในกิจกรรมเกษตรทั้งการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจการอื่นๆอีกนานัปการ นอกจากนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ขนส่งผู้คน สรรพสินค้าสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศ นำความมั่นคงมาให้แก่ประเทศตลอดมาช้านาน เจ้าพระยาจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ยิ่งกว่านั้นแม่น้ำเจ้าพระยายังใช้เป็นเวทีสถานของกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งของหลวงและของราษฎร์ อาทิ พระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราชลมารค พระราชพิธีลอยพระประทีป ซึ่งเป็นพิธีหลวง ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีชักพระ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีของราษฎร์

ปัจจุบัน ทุกคนทุกฝ่ายเกิดวิตกว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะหมดสภาพการทำหน้าที่ประดุจเส้นเลือดแดงและหน้าที่อื่นๆ ให้แก่ปวงชนชาวไทยเสียแล้ว

แม่น้ำเจ้าพระยา ได้กลับกลายเป็นที่รองรับของเน่าของเสีย เศษวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลาสติกที่ใช้แล้วนานาชนิดจากชุมชนทั้งสองฝั่ง อันกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีทางยับยั้งได้

น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนเป็นสีดำ บางครั้งส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปไกลก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชน สภาพเช่นนี้กำลังลามขึ้นไปทางทิศเหนือ ถ้าปล่อยไว้ก็คงถึงจังหวัดปทุมธานีในไม่ช้า ฝูงปลาที่หน้าวัดมะขามก็คงจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องเอาใจใส่รักษาสมบัติอันมีค่าที่ธรรมชาติได้ให้ไว้แก่ประเทศไทยให้คงอยู่ ประชาชนก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่เร่งทำลายสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้มีหน้าที่ในการศึกษาทั้งในและนอกระบบจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนในชาติหวงแหนและห่วงใยสมบัติอันล้ำค่าชิ้นนี้ไว้ด้วย

รัฐจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคม และต้องเร่งประกาศใช้ให้จริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเคร่งครัดต่อหน้าที่ พรรคการเมืองควรจะประกาศนโยบายให้แน่ชัดว่า ถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วจะมีนโยบายและมาตรการออย่างไรในอันที่จะแก้ไขเยียวยาแม่น้ำเจ้าพระยาให้ฟื้นคืนคงเดิม ควรประกาศให้รู้ทั่วกันเสียตั้งแต่บัดนี้

Leave a Reply