ความปลอดภัย

แอสเบสตอสเป็นสารก่อมะเร็งปอดมากที่สุดในการทำงาน

แอสเบสตอส เป็นสารที่เป็นตัวก่อมะเร็งมากที่สุดในที่ทำงาน มีรายงานโรคมะเร็งปอดที่เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอสตั้งแต่ ค.ศ. 1934

แอสเบสตอส เป็นสารประกอบของเส้นใยซิลิเคทหลายชนิด แร่ธาตุนี้แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ serpentine (chrysotile) และ amphiboles (amosite, crocidolite, anthophyllite และ tremolite) ที่ใช้เชิงพาณิชย์ทั่วไป ได้แก่ chrysotile, amosite และ  crocidolite โดยชนิด  chrysotile มีใช้มากที่สุด ทั้งสามชนิดนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทั้งสิ้น ถ้านับเส้นใยต่อเส้นใยแล้วชนิด chrysotile มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งสูงสุด พบอัตรามะเร็งปอดในอุตสาหกรรมสิ่งทอสูง เนื่องจากความเสี่ยงจากการใช้ชนิด chrysotile ขนาดยาว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้สูงเนื่องจากหายใจเข้าไปได้ง่าย และทำอันตรายต่อปอด

โรคมะเร็งปอด ถือเป็นโรคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอส พบว่าร้อยละ 20 ของการตายมั้งหมด ในพวกที่สัมผัสกับแอสเบสตอส และร้อยละ 7 ของโรคมะเร็งปอดทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอสเบสตอส ถ้าดูทั่วดลกแล้วพบว่ามีการตายมากกว่า 100,000 รายค่อปี ที่เกิดจากการสัมผัสแอสเบสตอส ดดยระยะแฝงประมาณ 20 ปีก่อนที่จะเป็นมะเร็งปอด ถึงแม้ว่าความเข้มข้นของใยแอสเบสตอสเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ และยังมีการศึกษาพบว่าการสัมผัสกับเส้นใยขนาดมากในระยะเวลาอันสั้นก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ และยังมีงานวิจัยหลายชุดแสดงให้เห็นว่า การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดในผู้ที่สัมผัสกับแอสเบสตอสขึ้นอีกหลายเท่า

มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) เกิดจากการสัมผัสแอสเบสตอสเป็นระยะเวลานานโดยบางครั้งมีระยะแฝงตัว (Latency period) ยาวถึง 30 ปี โดยผลึกของแอสเบสตอสทุกชนิดสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดได้ พบมะเร็งชนิดนี้ในอาชีพคนงานเหมืองแอสเบสตอส คนงานก่อสร้าง คนงานโรงงานผลิตฉนวนหุ้มกันความร้อน ช่างทำหลังคา คนงานอู่ต่อเรือ คนงานสิ่งทอ แผนกเชื่อม

Leave a Reply