อื่นๆ

โครงสร้างของสารพอลิเมอร์

รูปร่างลักษณะ หรือสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ ขึ้นกับโครงสร้างของโมเลกุลที่เกิดหน่วยเล็กๆ ของมอนอเมอร์ว่าเชื่อมต่อกันเป็นแบบใด โครงสร้างพอลิเมอร์แบ่งออกเป็น 3 แบบ

พอลิเมอร์แบบเส้น เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ สร้างพันธะโคเวเลนต์ยึดกันเป็นโซ่ยาว เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ ลิโพรพิลีน เป็นต้น โซ่พอลิเมอร์จะเรียงชิดกันมากกว่าพอลิเมอร์แบบอื่น ทำให้มีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็งแรงและเหนียวกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ

พอลิเมอร์แบบกิ่ง เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ยึดกัน แตกกิ่งก้านสาขา มีทั้งชนิดโซ่สั้น และโซ่ยาว กิ่งที่แตกออกจากโซ่หลัก ทำให้ไม่สามารถเรียงชิดกันได้ พอลิเมอร์แบบกิ่งจึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำ ยืดหยุ่นได้ ความเหนียวต่ำ

พอลิเมอร์แบบร่างแห เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์เชื่อมต่อกันแบบร่างแห พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่ง และเปราะหักง่าย เช่น เมลามีน ใช้ทำถ้วยชาม

Leave a Reply