การศึกษา

โครงสร้างและการแบ่งชนิดของโปรตีน

โครงสร้างของโปรตีน แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างออกเป็น 2 ประเภท คือ

1 โปรตีนมนกลม (Globular Proteins) ลักษณะกลมมน หรือทรงรี เพราะสายโพลีเพปไทด์ ขดม้วนเข้าหากันอย่างหนาแน่น เช่น อินซูลิน แอลบูมิน โกลบูลินในพลาสมา และเอนไซม์ชนิดต่างๆ

2 โปรตีนเส้นใย (Fibrous Proteins) ลักษณะเส้นใยที่เกิดเป็นโพลิเมอร์เพปไทด์สายยาวๆ หลายเส้นมาเวียนพันกันเป็นวง helix อาศัยแรงยึดกันระหว่างสาย เช่น พันธะไดซัลไฟด์ และพันธะไฮโดรเจนจำนวนมาก จึงคงรูปเส้นใยอยู่ได้

การแบ่งชนิดของโปรตีน แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและรูปร่างทั่วไปได้ดังนี้

1 โปรตีนอย่างง่าย (Simple proteins) เป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนล้วนๆ

2 โปรตีนเชิงซ้อน หรือโปนตีนคอนจูเกต (Complex proteins or Conjugated proteins) เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนและสารที่ไม่ใช่กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย

Leave a Reply