สุขภาพ

โรคด่างขาวเป็นโรคที่เกี่ยวกับเม็ดสีที่ผิวหนังและเส้นผม

โรคด่างขาว (Vitiligo) เป็นโรคที่เกี่ยวกับเม็ดสี (Pigment) ที่ผิวหนังและเส้นผม มีลักษณะเป็นวง ไม่นูน เป็นสีขาวหรือสีจางกว่าผิวหนังปกติ ไม่มีอาการ และไม่พบเซลล์เม็ดสีภายในบริเวณนั้นเลย โรคด่างขาวที่เกิดจากการประกอบอาชีพจะมีสีผิวด่างขาวบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมีบางอย่าง เช่น Hydroquinone, Paratertiary butyl phenol พบโรคที่ประมาณ 0.1-4% ของประชากรทั่วโลก พบในทุกเชื้อชาติ ทั้งสองเพศ

กลไกการเกิดโรค จะมีการทำลายของเซลล์เม็ดสีซึ่งทำให้เกิดอาการแสดงด่างขาวที่ผิวหนัง โดยเกิดจากกลไกสามแบบ ได้แก่ จากภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นและมีการทำลายเม็ดสี จากกลไกการทำลายเซลล์โดยเม็ดเลือดขาวชนิด cytotoxic หรือกลไกจากระบบประสาทซึ่งทำให้เซลล์หมดอายุและตาย ซึ่งเกิดได้จากสารเคมีในที่ทำงานโดยเฉพาะพวก substituted phenols

อาการ และอาการแสดง นอกจากการบาดเจ็บจากการถูไถที่ผิวหนังก็ทำให้เม็ดสีจางลงได้แล้ว โรคด่างขาวจากการประกอบอาชีพจะเกิดหลังจากสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น พวก Substituted phenols บางครั้งจะเกิดบริเวณที่สัมผัส แต่ส่วนมากจะเกิดขยายวงกว้างกว่านั้น อาจเป็นแบบทั่วทั้งตัวได้ โรคด่างขาวจากการประกอบอาชีพไม่สามารถแยกออกจากโรคด่างขาวจากสาเหตุอื่นได้

การรักษา สามารถรักษาได้โดยการให้ออกจากบริเวณที่สัมผัสสารก่อเหตุ ให้ยาเพื่อให้มีการสร้างเม็ดสีใหม่ โดยมีทั้งยาทาเฉพาะที่และยาสำหรับรับประทาน มีการผ่าตัดเพื่อปลูกเม็ดสี

การป้องกัน การป้องกันโรคด่างขาวจากการประกอบอาชีกสามารถทำได้ดังนี้

1. ต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องเพื่อค้นหาและป้องกันเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ บางครั้งคิดว่าอาการด่างขาวเป็นโรคเกลื้อน หรือไม่ได้เกิดจากการทำงาน ซึ่งแม้ผู้ที่เป็นเองยังไม่สามารถบอกไ่ด้ว่ามีด่างขาวอยู่ในบริเวณใด

2. ถ้าให้การวินิจฉัยล่าช้าจะทำให้มีการสัมผัสสารนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานทำให้เกิดผลแทรกซ้อนซึ่งทำให้การหายไม่ดี

3. ถ้าสงสัยควรรีบให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังดูแลป้องกัน

4. การนึกถึงโอกาสที่จะเกิดโรคเมื่อเกิดการสัมผัสทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

5. การให้ความรู้เรื่องสุขนิสัยเพื่อการเฝ้าระวังการเกิดโรค

6. การลดโอกาสที่จะสัมผัสสารที่ทำให้เกิดโรค

7. ระลึกถึงข้อจำกัดของอุปกรณ์ป้องกันตนเองซึ่งอาจทำให้ป้องกันไม่ได้ และบางครั้งกลับซ้ำเติมให้เป็นมากขึ้น เช่น ความชื้นจากเหงื่อของมืเอง

การป้องกันแบบทุติยภูมิ เป็นการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ที่เ็นโรคหรือมีแนวโน้มที่จะเป็น โดยการซักประวัติ ค้นหารอยด่าง การที่มีคนงานเป็นพร้อมกันหลายๆคน เป็นต้น

Leave a Reply