สิ่งแวดล้อม

ไซโคลน(Cyclones) เครื่องแยกอนุภาคฝุ่นออกจากก๊าซ

ไซโคลน(Cyclones) เป็นเครื่องแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซโดยใช้แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการทำให้ก๊าซหมุนวน Vortex อนุภาคที่เคลื่อนที่แนวเส้นตรงจะมีแรงเฉื่อย Inertia เมื่อก๊าซเปลี่ยนทิศทาง แรงหนีศูนย์กลางจะเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนัง Cyclone และเคลื่อนที่ลงถังพัก

อากาศจะเข้าสู่ไซโคลนในแนวสัมผัสด้วยความเร็ว 20-30 m/s ใช้ในการดักฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 µ จึงมักใช้เป็น Precleaner ก่อนส่งไปยังอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

ชนิดของ Cyclone ตามวิธีการทำให้ก๊าซเคลื่อนเข้าสู่เครื่อง

1.  Tangential Entry Cyclone ก๊าซจะไหลเข้าตามแนวเส้นสัมผัส ซึ่งทางเข้าอาจเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ได้

2.  Axial Entry Cyclone ก๊าซจะไหลเข้าตามแนวนอน

โดยทั่วไป Cyclone สามารถจับฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10µ และอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 25µ สามารถกำจัดได้มากกว่า 80% แต่ถ้าเป็น Cyclone ชนิดประสิทธิภาพสูงจะสามารถจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 5µ ได้

ประสิทธิภาพของ Cyclone การเพิ่มประสิทธิภาพของ Cyclone ในการกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กและอากาศที่มีปริมาณฝุ่นมากๆทำได้โดย

1.  การลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกลง ทำให้ความเร็วของกระแสก๊าซมากขึ้น จึงทำให้แรงหนีศูนย์กลางมีค่าสูงขึ้น จึงสามารถแยกอนุภาคขนาดเล็กได้

2.  การใช้ Cyclone หลายตัว (Multiple cyclones) โดยสามารถเพิ่ม Cyclone ได้โดยการต่อแบบอนุกรมและขนาน

-การต่อแบบอนุกรม (ปกติไม่เกิน 2 ตัว) อาจจะออกแบบให้ cyclone ตัวถัดมามีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก

-การต่อแบบขนาน นิยมใช้เพื่อก๊าซมีอัตราการไหลสูงๆ เพื่อให้ cyclone สามารถรองรับปริมาณของก๊าซที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องมีการกระจายให้ก๊าซไหลเข้าแต่ละตัวเท่าๆกัน

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของ cyclone

1.  สภาพอุปกรณ์ ตรวจดูสภาพการสึกกร่อนและการกัดกร่อนของ cyclone

2.  สังเกตการฟุ้งกระจายที่ออกจากกระบวนการผลิต ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายมาจากกระบวนการผลิตอาจมีสาเหตุจากการไหลซึมของก๊าซเข้าไปในท่อหรือตัว cyclone

3.  การวัดค่าแรงดันสูญเสีย static pressure drop ที่ทางเข้าและออกของ cyclone เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของก๊าซ ถ้ามีค่าสูงกว่าปกติที่กำหนด เกิดการอุดตัน ถ้าต่ำกว่าปกติเกิดจากการไหลของก๊าซลดลงจากการรั่ว

4.  การวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าและออก ถ้าอุณหภูมิแตกต่างกันมาก เกิดการไหลซึมข้าวของอากาศอย่างรุนแรง

5.  สังเกตการปล่อยมลพิษอากาศออกสู่ปล่อง ควรบันทึกค่าความทึบแสงของฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องเป็นระยะ

Leave a Reply