บันเทิง

4 นิสัยบั่นทอนชีวิต

ทีมวิจัยจากหมาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอเวย์ ตีพิมพ์ข้อมูลในวารสารการแพทย์ Archives of Internal Medicine ว่า จากการเก็บข้อมูลและติดตามการใช้ชีวิตของกลุ่มทดลองกว่า 5,000 คน เกือบ 20 ปี ได้ข้อมูลน่าสนใจว่า พฤติกรรมการบริโภคการดำเนินชีวิตคือตัวบ่งชี้อายุขัยของมนุษย์ได้ดีอีกทางหนึ่ง

โดย 4 พฤติกรรมที่บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง ได้แก่ สูบบุหรี่จัด ออกกำลังกายน้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รับประทานผักและผลไม้น้อยกว่า 3 ส่วนต่อวัน และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำ

นักวิจัยยังชี้ชัดลงไปอีกว่า ในจำนวนกลุ่มทดลองทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ 431 ราย มะเร็งชนิดต่างๆ 318 ราย และสาเหตุอื่นๆ 331 ราย โดยทั้งหมดเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มเสี่ยงที่มีนิสัย 4 แบบนี้เสี่ยงโรคหัวใจและมะเร็งมากกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า อีกทั้งจะมีชีวิตสั้นกว่าถึง 12 ปีทีเดียวค่ะ

Leave a Reply