การศึกษา

GAT PAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง

GAT และ PAT เป็นการสอบวัดความรู้ ความถนัด ทั้งทางด้านทั่วไป และทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียกต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องสอบเก็บคะแนนทั้งสองนี้ไว้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่ง GAT PAT นี้จะเปิดให้สอบปีละ 3 ครั้ง และสามารถเลือกเก็บคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดได้ และเก็บไว้ได้นาน 2 ปีค่ะ โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้ค่ะGAT PAT

GAT คือ General Aptitude Test เป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไป เพื่อใช้ในการเรียนในระดับหมาวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ

1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %

2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

มีเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย

PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ มี 7 ประเภท คือ

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

มีเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย