การศึกษา

O-NET A-NET คืออะไร ทำไมต้องสอบ

เนื่องจากการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สามารถใช้คะแนน เอนทรานซ์ ได้แล้ว แต่ระบบใหม่นี้จะใช้คะแนนสอบ และเกรดเฉลี่ย พิจารณาร่วมกัน โดนการสอบนี้ก็มีทั้ง O-NET และ A-NET ซึ่งก็แล้วแต่คณะ และสถาบันที่เปิดรับที่จะต้องการคะแนนจากส่วนไหนเท่าไหร่ ก็จะกำหนดขึ้นมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 6 แล้วจึงต้องสอบ O-NET A-NET กันทุกคนO-NET A-NET

O – NET (Ordinary National Educational Test) คือ การสอบวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้ที่จะสอบ O – NET ได้นั้นจะต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว และจะสามารถสอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ข้อสอบจะมีทั้งปรนัยและอัตนัย โดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

A – NET (Advanced National Educational Test) คือ การสอบวัดความรู้และ ความคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เชิงสังเคราะห์ ประกอบด้วย ภาษาไทย 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2, ภาษาอังกฤษ 2 ข้อสอบจะมีทั้งปรนัยและอัตนัย มักเปิดสอบต่อจากการสอบ O – NET