ฉลากเขียว

ฉลากเขียว (Green label) หรือฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน อันเป็นแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนดลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และยังเป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงใด ฉลากเขียวนี้มีการเริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2520 ในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมีการจัดทำโครงการฉลากเขียวมากกว่า 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อเมริกา ฝรั่งเศษ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มโครงการนี้เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ฉลากเขียวนี้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง การนำฉลากเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่รักษามาตรฐาน จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ฉลากเขียว 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภค บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน 2. คำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจำหน่ายออกสู่ตลาด 3. วิธีการตรวจสอบต้องไมุ่่ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสูงเกินไป 4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 5. ผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการประเมินเพื่อได้รับฉลากเขียวนั้น…

ประเภทของกฎหมาย

กฎหมายในทางตำรากฎหมายมีความหมาย 2 นัย คือ 1 กฎหมายตามเนื้อความ หมายถึง ข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ตามความหนักเบาของการกระทำ 2. กฎหมายตามแบบพิธี หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นมาโดดยวิธีบัญญัติกฎหมายของรัฐ จะไม่มีการกำหนดความประพฤติของมนุษย์หรือประชาชนทั่วไปโดยตรง แต่ถือเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งที่วางหลักเกณฑ์ในการบริหารงานของรัฐ ปัจจุบันรัฐยุคใหม่มีการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในทางกำหนดความประพฤติของสมาชิกในสังคม และเพื่อจัดองค์กรต่างๆของรัฐ และในกฎหมายฉบับเดียวกันยังเป็นทั้งกฎหมายตามเนื้อความและกฎหมายตามแบบพิธีอีกด้วย ดังนั้นหากกล่าวโดยรวมแล้ว กฎหมายคือ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อความสงบเรียบร้อย หรือพัฒนาสังคม เป็นต้น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ กฎหมายแบ่งแยกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการใช้ 1. แบ่งโดยแหล่งกำเนิดของกฎหมาย แยกได้เป็น กฎหมายภายใน และกฎหมายภายนอก – กฎหมายภายใน เป็นกฎหมายที่องค์กรของรัฐที่มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมาย บัญญัติขึ้นใช้ภายในประเทศ ได้แก่ กฎหมายไทยฉบับต่างๆที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามอยู่ในปัจจุบัน – กฎหมายภายนอก เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ หรือ เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศที่เห็นพ้องต้องกัน เช่น สนธิสัญญา หรืออนุสัญญา เป็นต้น หรือความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เป็นต้น…

สารพิษในน้ำมันทอดซ้ำ

การใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้ง จะทำให้น้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีเกิดเป็น “สารประกอบโพลาร์” ซึ่งสารนี้จะสะสมในร่างกายและมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ได้ จากการศึกษาโดยได้ทำการทดลองกับหนูทดลอง พบว่า สารประกอบโพลาร์เป็นสารที่ก่อการกลายพันธุ์และทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เกิดเนื้องอกในตับ ปอด และยังก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดในหนูทดลองอีกด้วย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรให้ความสำคัญต่อการใช้น้ำมันทอดอาหารให้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของท่านได้ คำแนะนำในการใช้น้ำมันทอดอาหาร 1. การทอดอาหารที่ใช้ความร้อนสูงควรใช้น้ำมันที่มีความคงตัวสูง เกิดควันช้า เช่น น้ำมันปาล์ม 2. ควรซับน้ำมันส่วนเกินบริเวณหน้าอาหารดิบ เพื่อลดการแตกตัวของน้ำมัน ทำให้ชะลอการเสื่อมสลายของน้ำมันทอดอาหาร 3. ควรล้างทำความสะอาดกระทะหรือเครื่องมือทอดอาหารทุกวัน เนื่องจากน้ำมันเก่าที่ติดค้างอยู่จะไปเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมันใหม่ 4. ควรทอดอาการครั้งละไม่มากเกินไป ไม่ควรใช้ไฟแรงเกินไป และควรรักษาระดับอุณหถูมิให้คงที่ หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสปริมาณมากควรเปลี่ยนน้ำมันให้บ่อยขึ้น 5. ไม่ควรซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ ควรซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุมีฉลากผ่านการตรวจสอบจาก อย. ลักษณะไม่ขุ่น ภาชนะบรรจุมีสภาพปิดผนึกไม่มีรอยฉีกขาด 6. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำมากเกินไป หากน้ำมันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมาก เป็นควันง่าย และเหม็นไหม้ ไม่ควรใช้ครั้งต่อไป 7. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำมันที่ทอดแล้วในภาชนะที่ทำจากเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง เพราะจะไปเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมัน ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทในที่เย็นไม่โดนแสงสว่าง ที่มา : คู่มือเพื่อผู้บริโภค

ควรเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่

– ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน แม้แต่ลูกพ่อ แม่เดียวกัน ก็ยังไม่เหมือนกัน แม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายกัน แต่จิตใจก็ไม่เหมือนกัน – บางคนเกิดมาก็ตายในท้อง ตายแต่เด็ก ตายเมื่อหนุ่มสาว ตายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ตายเมื่อแก่ ตายทรมาน ตายสงบ ตายโหง – บางคนเกิดมาก็สุขสบาย มีกินมีใช้เหลือเฟือจนตาย บางคนก็สบายตอนเกิด ภายหลังก็ลำบาก บางคนลำบากตอนแรก ตอนหลังสบาย บางคนทำแต่ความดีก็ไม่มีความสุข บางคนทำแต่ความชั่วกลับได้รับยกย่อง มีเกียรติ คนนับถือ สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไร ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่า ทุกสิ่งในวิถีชีวิตเราเกิดจากเราทำเอาไว้เอง วิบากกรรมเก่าจะดีหรือชั่ว ก็ยินดีรับทั้งหมดแล้วแก้ตามหลักธรรม เรื่องการกระทำกรรมที่เห็นผลในปัจจุบัน และในอนาคตที่ว่า คนทำดีต้องไปสวรรค์ หรือคนทำชั่วต้องตกนรก ก็ยังไม่แน่เพราะมีกรรมเก่าในชาติก่อนๆ มาเป็นตัวแปรด้วย หรือกรรมใหม่ล่าสุดขณะที่ใกล้จะดับ จิตไปยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้ ก็ย่อมไปเกิดในที่นั้นก่อน คนสมัยก่อนจึงนิยมให้คนเจ็บใกล้จะตายระลึกถึงพระ และให้ทำบุญก่อนจะตาย แต่อย่างไรก็ตามกรรม คือการกระทำของทุกคน คือ ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ที่เรียกว่า บุญ หรือ บาป เป็นกฎตายตัว…

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ส่วนมากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า อีโคไล (E. coli) ซึ่งมักพบในลำไส้ใหญ่ โดยเชื้อนี้จะเข้าไปทางท่อปัสสาวะ โรคนี้มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีท่อปัสสาวะที่สั้นกว่า และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก โรคนี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ พบมากในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนแรก หรือ ผู้หญิงที่ชอบอั้นปัสสาวะไว้นานๆ อาจพบเป็นโรคแทรกของผู้ป่วยเบาหวาน นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต หรือ หลังการสวนปัสสาวะ หรือหลังการร่วมเพศ อาจมีอาการขัดเบา กระัเพาะปัสสาวะอักเสบ แพทย์เรียกว่า โรคฮันนีมูน (Honeymoon’ scystitis) สาเหตุเกิดจากการฟกช้ำจากการร่วมเพศ แล้วทำให้มีอาการอักเสบของท่อปัสสาวะ ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคนี้น้อยมาก อาการ ปัสสาวะกะปริดกะปรอย รู้สึกปวดขัด หรือแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ อาจมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็น สีใส แต่บางคนอาจขุ่น หรือมีเลือดปน มักเกิดขึ้นหลังอั้นปัสสาวะนานๆ หรือหลังร่วมเพศ อาการแทรกซ้อน ส่วนมากจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง แต่อาจเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเชื้อโรคอาจลุกลามทำให้กลายเป็นกรวยไตอักเสบได้ การรักษา ขณะที่มีอาการให้ดื่มน้ำมากๆ ถ้าปวดมากให้ทานยาแก้ปวด และยาปฏิชีวนะ เช่น โคไตรม็อกซาโซล ,…

เทคนิคผอมทันใจ

หัวใจสำคัญของความผอมอยู่ที่ระบบเผาผลาญอาหาร หรือที่เรียกว่า ระบบ “เมตาบอลิซึ่ม” ถ้าระบบเผาผลาญทำงานดี เผาผลาญพลังงานได้มาก ไขมันก็จะสลายตัวได้เร็ว แต่ถ้าระบบเผาผลาญทำงานได้ไม่ดี ต่อให้คุณอดอาหารขนาดไหนความผอมก็ยังเป็นได้แค่ความหวัง การกระตุ้นการทำงานของระบบ เมตาบอลิซึ่ม สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ยกดัมเบลล์ การยกดัมเบลล์เป็นการออกกำลังกายเฉพาะจุดซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น เช่น ต้องการลดช่วงแขน หรือลดไขมันแผ่นหลัง เป็นต้น และการยกดัมเบลล์เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึ่มได้ดีที่สุด 2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย เล็กๆ น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ก็เป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญได้เหมือนกัน โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี้สามารถทำได้ โดย เริ่มจากนั่งหลังตรงแล้วก้มตัวลงให้มือแตะเท้า เกร็งกล้ามเนื้อท้องให้แน่นค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นยืดตัวขึ้นมา ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับบริเวณเอวออกแรงกด พร้อมกับแอ่นตัวและแหงนหน้าขึ้นมองเพดาน ทำซ้ำแบบนี้เรื่อยๆจนครบ 10 นาที อยากทำวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่ ยิ่งทำบ่อยยิ่งผอมเร็ว 3. เพิ่มความแข็งแรงให้ต่อมไทรอยด์ ด้วยการทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง เช่น ปลา ธัญพืช นม และหลีกเลี่ยงกะหล่ำปลี หัวผักกาด ที่จะทำร้ายต่อมไธรอยด์ เนื่องจากต่อมไทรอยด์เป็นตัวควบคุมระบบเผาผลาญ…

องค์ประกอบในระบบนิเวศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) อนินทรียสาร (Inorganic) ได้แก่ แร่ธาตุ หิน ดิน เป็นต้น (2) อินทรีย์สาร (Organic) ได้แก่ สารอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น (3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ เ็ป็นต้น 2. องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ผู้ผลิต (Producer) คือ พวกที่สามารถสังเคราะห์พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างมาเป็นอาหารและให้พลังงานอื่นๆ ได้แก่ พวกพืชขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่มีสีเขียว ผู้ผลิตนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศอื่นๆ (2) ผู้บริโภค (Consumer)…