Posts Tagged ‘การติดตั้งถังดับเพลิง’

ประเภทของถังดับเพลิงแบบมือถือและการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

December 16 | Posted by admin | ความปลอดภัย Tags: , ,

ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) มีประโยชน์เพื่อใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งเพลิงไหม้นั้นยังไม่รุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใช้ประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่ถูกต้องตรงกับประเภทของไฟที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดับเพลิงขั้นต้น ประเภทของสารเคมีแห้งดับเพลิง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ Sodium Bicarbonate Based สารเคมีกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงที่เกิดจากไฟประเภท ข (Class B) คือไฟที่ติดหรือลุกไหม้ด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว หรือไอของเหลว  และไฟประเภท ค (Class C) คือไฟที่มีสาเหตุจากไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยปกติกลุ่มสารเคมีนี้จะใช้ในการดับเพลิงสำหรับน้ำมันประกอบอาหาร และยังสามารถใช้ร่วมกับโฟมดับเพลิง เช่น AFFF หรือ ... Read more