การทำงานของหม้อน้ำแบ่งตามส่วนโครงสร้างของหม้อน้ำ

หม้อน้ำไม่ว่าจะเป็นแบบท่อไฟหรือแบบท่อน้ำจะมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน คือ เมื่อหม้อน้ำได้รับความร้อนจากภายนอกหรือภายในก็แล้วแต่ ก็จะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อน้ำจนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอน้ำ เพื่อให้เข้าใจง่ายจึงแบ่งโครงสร้างหม้อน้ำออกตามหน้าที่ ได้ 3 ส่วน 1. ส่วนที่ใช้ถ่ายเทความร้อนหรือห้องเผาไหม้ หม้อน้ำบางแบบมีห้องเผาไหม้อยู่ภายนอกแล้วส่งความร้อนเข้ามาภายใน แต่หม้อน้ำบางแบบใช้ท่อไฟทำหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้ บริเวณที่ใช้สำหรับถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ ได้แก่ ห้องเผาไหม้ ท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก และท่อน้ำ 2. ส่วนเก็บน้ำ จะอยู่ภายในหม้อน้ำ ทำหน้าที่เก็บน้ำไว้เพื่อใช้สำหรับผลิตไอน้ำ ปริมาณน้ำที่เก็บสำหรับหม้อน้ำแบบท่อไฟควรเก็บไว้ในปริมาณที่มีระดับน้ำอยู่เหนือท่อไฟแถวบนสุดประมาณ 6 นิ้ว ถ้าระดับน้ำต่ำกว่านี้จะต้องระมัดระวังเพราะอาจเกิดอันตรายต่อท่อไฟได้ แต่ถ้าระดับน้ำสูงมากไปจะทำให้ปริมาตรที่ใช้เก็บไอน้ำน้อยจนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขณะใช้งานระดับน้ำไม่ควรแตกต่างกันมากนัก ถ้าสามารถทำได้ ระดับน้ำไม่ควรแตกต่างกันเกิน 3/4 นิ้ว 3. ส่วนเก็บไอน้ำ จะอยู่ภายในท่อน้ำเช่นกันโดยจะอยู่เหนือส่วนที่เก็บน้ำขึ้นไป ทำหน้าที่เก็บไอน้ำไว้ภายในหม้อน้ำ และจ่ายออกทางวาล์วจ่ายไอเมื่อต้องการใช้ ส่วนเก็บไอน้ำควรมีปริมาณมากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อทำให้ปริมาณไอน้ำสำรองมีมากพอที่จะนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ความดันของไอน้ำไม่ตก การทำงานของหม้อน้ำแบบท่อน้ำขนาดใหญ่ จะมีการออกแบบให้มีห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่ แล้วมีท่อน้ำอยู่ล้อมรอบ การทำงานเพื่อให้เกิดไอน้ำจะเริ่มจากเมื่อมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ความร้อนจะถูกส่งไปยังท่อน้ำทำให้น้ำที่อยู่ภายในแตกตัวกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปส่วนบนของท่อน้ำที่มีภาชนะทรงกระบอกเก็บไอน้ำ ไอน้ำจากจุดนี้จะถูกส่งไปยังชุดเครื่องดงไอเพื่อทำให้น้ำที่มีอยู่ในไอน้ำแตกตัวกลายเป็นไอทั้งหมด ไอน้ำส่วนนี้จึงเรียกว่า ไอแห้ง ซึ่งเหมาะสำหรับป้อนไปยังกังหันไอน้ำเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า เมื่อไอแห้งผ่านชุดกังหันไอน้ำแล้วยังมีทั้งความดันและความร้อนจึงต้องมีการฉีดน้ำผสมเข้าไปเพื่อให้ไอแห้งกลายเป็นไอน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน