การเขียนประกาศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบขาวสารเรื่องเดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ ข่าวสารนั้นอาจเป็นเพียงแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งให้ทราบแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ เช่น ประกาศนามนักกีฬาดีเด่นประจำปี ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหล่านี้เป็นประกาศเพียงแจ้งให้ทราบ ส่วนประกาศรับสมัครงานผู้ประสงค์จะสมัครงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ ประกาศให้รางวัลผู้นำของหายมาคืน ผู้ที่พบของหายและประสงค์จะได้รับรางวัลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบตามประกาศ ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ประชาชนที่เกี่ยวข้องก็ต้องสำเนียก ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของตนเอง ประกาศอย่างเป็นทางการ และประกาศอย่างไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปประกาศอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ประกาศอย่างเป็นทางการ และประกาศอย่างไม่เป็นทางการ ประกาศอย่างเป็นทางการ มักจะเป็นประกาศขององค์การและหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อไปนี้ คือ 1. ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศ 2. เรื่องที่ประกาศ 3. เนื้อความที่ประกาศ ซึ่งมีอย่างน้อย 2 ส่วน คือ – เหตุผลหรือความเป็นมา – จุดประสงค์สำคัญซึ่งมีทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ 4. วันเดือนปีที่ประกาศ 5. ลงนามผู้ออกประกาศ ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ มักเป็นประกาศส่วนบุคคล…