เปรียบเทียบลักษณะของดินชนิดต่างๆ

ดินต่างชนิดกันมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะมีปริมาณของส่วนประกอบของดินแตกต่างกัน ส่วนประกอบของดินขนาดต่างๆ ผสมกันด้วยสัดส่วนไม่เท่ากัน รวมทั้งปริมาณฮิวมัสที่อยู่ในดิน ทำให้ดินมีความสามารถในการระบายน้ำ และอุ้มน้ำได้แตกต่างกัน ความสามารถในการอุ้มน้ำได้ของดินมีความสำคัญ เนื่องจากพืชดูดน้ำจากดินไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยทั่วไปดินแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1 ดินร่วน เป็นดินที่มีส่วนผสมของส่วนประกอบขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากมีฮิวมัสผสมอยู่ในปริมาณมาก จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีการระบายน้ำดีปานกลาง 2 ดินเหนียว เป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวอยู่มาก เนื้อดินละเอียด มีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่มาก ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี แต่อุ้มน้ำได้ดี เมื่อเปียกจะเหนียวและปั้นเป็นก้อนได้ 3 ดินทราย เป็นดินที่มีส่วนประกอบขนาดทรายอยู่มาก เนื้อดินหยาบ มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก อุ้มน้ำได้ไม่ดี มีฮิวมัสน้อย ดินร่วนเป็นดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชส่วนใหญ่ ส่วนดินเหนียวและดินทรายยังไม่เหมาะกับการปลูกพืช