หลักการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย

ประชากร (Population) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่จะนำมาเพื่อศึกษาอาจเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล ประชากรมี 2 ชนิด คือ 1.  ประชากรนับไม่ได้ (Finite Population) เช่น คนในจังหวัดอุดรธานี 2.  ประชากรที่นับไม่ได้ (Infinite Population) เช่น จำนวนเส้นผมบนศีรษะ จำนวนเม็ดน้ำตาลทราย 1 กก. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยประชากรได้มีโอกาสรับเลือกเป็นตัวแทนของประชากร งานวิจัยนิยมกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) หรือเฮอร์เบริ์ทและเรย์มอนด์ (Herbert and Raymond R.) หรือของโรสคอร์ (Roscoe) กลุ่มตัวอย่าง (Sample Groups) หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษา ประโยชน์ของการเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ 1.ประหยัดเวลา 2.มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากกว่าเพราะจำนวนน้อย 3.ควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ง่าย ข้อเสียของกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่าที่ได้เป็นค่าประมาณการอาจนำมาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี ที่เป็นตัวแทนของประชากรได้นั้น ควรมีลักษณะดังนี้…