ฟอสฟอรัสและการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสด้วยวิธีกรดแวนนาโดโมลิบโดฟอสฟอริค

ฟอสฟอรัส พบได้ทั้งในน้ำธรรมชาติและน้ำเสียในรูปของฟอสเฟต ปัจจุบันนิยมจำแนกฟอสฟอรัสได้ 3 ประเภท คือ ออร์โธฟอสเฟต, คอนเดนซ์ฟอสเฟต (โพลีฟอสเฟตต่างๆ) และสารอินทรีย์ฟอสเฟต อาจพบฟอสฟอรัสได้ทั้งในรูปสารละลาย, สารแขวนลอยในน้ำ ตะกอนดินก้นบ่อ ตลอดจนในตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รูปต่างๆของฟอสเฟตมีแหล่งกำเนิดหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตน้ำประปา ต้องมีการเติมโพลีฟอสเฟตปริมาณเล็กน้อยเพื่อใช้ปรับสภาพของน้ำประปา มิให้กัดกร่อนหรือตกตะกรันในเส้นท่อ ผงซักฟอกก็มีฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบสำคัญ ปุ๋ยต้นไม้ก็มีฟอสเฟต เป็นต้น ฟอสฟอรัสประเภทต่างๆ อาจจำแนกได้ตามวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 1.  ฟอสฟอรัสละลายน้ำ หมายถึง ฟอสฟอรัสที่กรองผ่านกระดาษกรองเมมเบรนขนาดรู 0.45 ไมครอน 2.  ฟอสฟอรัสแขวนลอย หมายถึง ฟอสฟอรัสที่ไม่สามารถผ่านกระดาษกรองเมมเบรนขนาดรู 0.45 ไมครอน 3.  ฟอสฟอรัสแบบรีแอกทีฟ (Reactive) หมายถึง ฟอสฟอรัสที่วิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนไฮโดรไลซีส หรือย่อยสลายด้วยกรด ฟอสฟอรัสรีแอกทีฟทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดจะเป็นออร์โธฟอสฟอรัส และพบได้ทั้งในรูปละลายน้ำหรือแขวนลอย 4.  ฟอสฟอรัสแบบ Acid Hydrolyzable หมายถึง ฟอสฟอรัสที่วิเคราะห์ได้จากการใช้กรดสร้างปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิของน้ำเดือด สภาวะเช่นนี้จะเกิดการเปลี่ยนรูปของคอนเดนซ์ฟอสเฟต (ทั้งละลายน้ำและแขวนลอย) ให้กลายเป็นออร์โธฟอสเฟต…